SPRÁVA REVÍZNEJ KOMISIE ZA ROK 2011

19.02.2012 19:03

SPRÁVA REVÍZNEJ KOMISIE OŠFK ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY ZA ROK 2011

 

 

Dňa 14.02.2012 zasadala revízna komisia OŠFK ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY za prítomnosti predsedu OŠFK Karola Marcinka, v zložení Ján Ondík, predseda RK, Pavol Nižník, člen RK a  Peter Timura, člen RK.

 

Revízna komisia sa zamerala na kontrolu hospodárenia za rok 2011, a to na kontrolu príslušných podkladových materiálov za účelom zistenia stavu a spôsobu hospodárenia futbalového klubu.

Pri vykonávanej kontrole bolo od predsedu OŠFK zistené, že za obdobie od 01.01.2011 do 14.07.2011 mu nebola odovzdaná pokladničná kniha OŠFK, ktorú by mohol predložiť revíznej komisii ku kontrole.

Za obdobie od 15.07.2011 do 31.12.2011 predseda OŠFK predložil pokladničnú knihu ku kontrole.

Pri vykonanej kontrole výpisov z účtu OŠFK vedeného v Slovenskej sporiteľni, a.s. a pokladničnej knihy OŠFK revízna komisia nezistila žiadne vážnejšie nedostatky.

Konštatujeme, že poskytnuté finančné prostriedky Obecného úradu Šarišské Michaľany boli využívané účelne, v zmysle vopred dojednaných podmienok a neboli použité na odmeny pre trénerov alebo funkcionárov futbalového klubu.

 

V Šarišských Michaľanoch 14.02.2012

 

Ján Ondík v.r.

 predseda RK

 

 

 

 

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode

webmaster: Attila Mikloško - https://osfksarisskemichalany.webnode.sk/