Vyhľadávanie


Kontakt

OŠFK ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY
Jarková 20, 082 22 Šarišské Michaľany
č.účtu:0503689305/0900
IČO: 37789791

predseda: Peter DUGAS 0907 928 544

tajomník: Attila MIKLOŠKO 0905 954 455

E-mail: osfksm@gmail.com

AKO SA STAŤ ROZHODCOM

Ako sa stať rozhodcom


Ako sa stať rozhodcom Obsadenie rozhodcov a delegátov ObFZ Rozhodcovia Delegáti


Tlač vo formáte Word

 

INFORMÁCIE PRE ZAČÍNAJÚCICH ROZHODCOV

 

1. Ako sa stať rozhodcom

Na Slovensku máme už cez 2.200 licencovaných rozhodcov, ktorí rozhodujú oficiálne majstrovské stretnutia. Využite aj Vy svoje nadšenie a záujem o futbal a staňte sa futbalovými rozhodcami.

Hľadáme:

· nadšených mladých ľudí vo veku od 12 rokov, mužov aj ženy

· ľudí, ktorí majú záujem o futbal a pohyb na ihrisku

· ľudí, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať vo všetkých oblastiach súvisiacich s futbalom

Ponúkame:

· aktívne športové vyžitie

· možnosť pravidelného tréningu s trénerom

· možnosť pravidelného vzdelávania sa, účasť na seminároch

· možnosť pracovať aktívne v rozhodcovskom spoločenstve

· možnosť stať sa rozhodcom v „Corgoň Lige“ resp. FIFA rozhodcom

· odmena za vedenie stretnutí a náhrada cestovného

· vstup zadarmo na majstrovské zápasy v rámci oblasti , resp. regiónu

Základné požiadavky na kandidáta rozhodcu

ovládanie slovenského jazyka slovom a písmom

vek minimálne 12 rokov (od 12 do 18 rokov nutný písomný súhlas rodičov)

lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu rozhodcu

úspešné absolvovanie základného vstupného kurzu

– test z pravidiel futbalu

– test fyzickej pripravenosti

Vzdelávací systém

Každý rozhodca musí úspešne absolvovať vstupný kurz a následne minimálne jeden krát ročne obnovovací kurz resp. seminár.

Príslušná komisia rozhodcov (KR) Vás môže zaradiť do systému Talent program, kde budete môcť rozvíjať svoj talent a mať možnosť rýchlejšieho kariérneho rastu.

Existujú nasledujúce stupne vzdelania:

Rozhodca Čakateľ (bez licencie po absolvovaní vstupného kurzu)

Rozhodca s licenciou J (Junior) (rozhodcovia, ktorí nedosiahli vek 18 rokov, pre mládežnícke stretnutia)

Rozhodca s licenciou A (Amatér) (amatérska licencia, pre amatérske súťaže)

Rozhodca s licenciou P (Profesionál) (profesionálna licencia, pre profesionálny futbal, súťaže riadené SFZ)

Nominácia

Po úspešnom absolvovaní základného vstupného testu (pravidlá a fyzické previerky) môže rozhodca byť delegovaný príslušnou Oblastnou KR na prvé oficiálne majstrovské stretnutie, na ktorom nového rozhodcu bude sprevádzať skúsenejší kolega resp. poverená osoba z KR, napr. aj delegát stretnutia.

Až po tom, ako KR dostane minimálne jednu pozitívnu správu od delegáta na rozhodcu „Čakateľa“, môže sa rozhodca „Čakateľ“ zúčastniť na školení pre amatérsku licenciu.

Prihlásenie

Prihlásenie za rozhodcu je možné neformálne najlepšie cez príslušnú Oblastnú KR v mieste trvalého alebo aj prechodného bydliska.

Možnosť je aj cez Regionálnu KR (KR Bratislavského FZ, KR Západoslovenského FZ, KR Stredoslovenského FZ, KR Východoslovenského FZ) alebo aj písomne na e-mailovú adresu

Postup – kariéra

Postup z Oblasti do Regiónu je plne v kompetencii KR príslušného Oblastného FZ a Regionálneho FZ, pričom rozhodca musí byť držiteľom licencie A. Pri postupe z Regiónu do celoštátnych súťaží je podmienka, že rozhodca musí byť držiteľom licencie P. Rozhodcovia zaradení do programu Talent budú pritom príslušnou KR pri kariérnom postupe uprednostňovaní. Rozhodcovia alebo asistenti rozhodcov s licenciou P, môžu byť navrhnutí na listinu FIFA, ktorú následne schvaľuje VV SFZ.

Financie

Cestovné náklady sú rozhodcom hradené podľa príslušného rozpisu súťaží. Taktiež za každé vedenie oficiálneho aj priateľského stretnutia prináleží rozhodcovi odmena podľa príslušného rozpisu súťaží.

Príklad odmien v súťažiach riadených SFZ, RFZ, ObFZ TV:

v SFZ : v Corgoň Lige až 411,60 EUR (12.399,86 SK) za majstr. stretnutie plus cestovné 92,94 EUR (2. 799,91 Sk), I. Liga: 215,76 EUR (6.499,99 SK) za majstr. stretnuie a II. Liga 92,94 (2.799,91 SK) za majstr. stretnutie,

v RFZ Košice : III. liga 54,80 EUR (1650,90 Sk), IV. Liga 38,20 EUR (1150,81 Sk), V. liga 28,20 EUR (849,55 Sk), dorast 16,60 EUR (500,09 Sk), žiaci 6,6 EUR (198,83 Sk)

v ObFZ Trebišov: I. trieda 20 EUR (602,52 Sk), II. trieda 17 EUR (512,14 Sk), dorast 12 EUR (361,51 Sk), žiaci 7 EUR (210,88 Sk)

2. Koncept pre vstupné školenie - nábor nových rozhodcov.

Koncept je metodické doporučenie od Komisie Rozhodcov SFZ pre jednotlivé Oblastné a Regionálne Komisie Rozhodcov v jednotlivých futbalových zväzoch na Slovensku.

Tento metodický návod pre vstupné školenie rozhodcov (ako jednotne robiť Nábor nových rozhodcov), najmä pre Komisie Rozhodcov v Oblastných futbalových zväzoch, je dôležitý najmä preto, aby bola dodržaná jednotná úroveň náboru a vzdelávania rozhodcov vo všetkých regiónoch a oblastiach na Slovensku.

Po skončení náboru je dôležité, aby každý oblastný zväz poskytol novým rozhodcom osobu, ktorá bude na začiatku kariéry pomáhať rozhodcovi – tzv. Mentor. Mentor je buď starší skúsenejší kolega, aktívny alebo bývalý rozhodca, aktívny delegát zväzu. Jeho úlohou je radiť a usmerniť nového rozhodcu v oblasti rozhodovania, pri príprave na stretnutie, taktiež po stretnutí poskytnúť novému rozhodcovi rady , ktoré rozhodnutia boli správne a prečo, čo urobil nesprávne, v čom by sa mal zlepšiť.

Týmto chceme zvýšiť pravdepodobnosť, že nový rozhodca nestratí záujem o rozhodovanie hneď po prvom nasadení, pri prvom nevydarenom stretnutí, resp. bude mu mať kto správne poradiť, usmerniť a vedieť správne a včas riešiť vzniknutý problém.

Nábor

1. Reklama v médiách – tlačové , rádio, regionálna televízia

2. Cieľové skupiny : hráči alebo funkcionári v kluboch, hráči v školách, študenti ...

3. Vekové skupiny od 12 rokov vyššie

4. Informácie, pokyny o vstupných školeniach nových rozhodcov pri futbalových stretnutiach

5. Informácie, pokyny o vstupných školeniach nových rozhodcov pri futbalových turnajoch, prípravných stretnutiach

Predpoklady pre vstupné školenia.

1. Vstupné školenia v miestnostiach, zasadačkách futbalového zväzu, školách, v miestnostiach futbalových klubov

2. Časový plán školenia – min. 16 hodín (2 x cez týždeň, cez víkend alebo jeden krát v týždni počas niekoľkých týždňov)

3. Personálne obsadenie – 1 vedúci školiteľ, 1 až 2 asistenti

4. Školiace prostriedky – (tabuľa, projektor, notebook, video, literatúra – pravidlá futbalu, normy, hárky papiera s otázkami ...)

5. Doporučujeme počet od 10 do 25 účastníkov

Ciele školenia

1. Vysvetlenie všetkých futbalových pravidiel, základné znenie pravidiel s výkladom a ich použitie v praxi

2. Vysvetlenie vzájomnej spolupráce rozhodcu, asistenta rozhodcu a náhradného rozhodcu

3. Vysvetlenie oficiálnych náležitostí pri stretnutí (ako napr: zápis o stretnutí)

4. Spolupráca a komunikácia s delegátom stretnutia a s oficiálnymi predstaviteľmi klubov

Skúška

1. 30 teoretických otázok

· 20 otázok s možnosťou výberu odpovedí (multiple choice)

· 10 otázok s písomnými odpoveďami

2. fyzická previerka všetkých účastníkov vstupného kurzu

· jednoduchý test fyzickej pripravenosti

Hlavné zásady pri uskutočnení školenia

Nižšie uvedený program a jeho priebeh môže byť počas doby školenia vymenený. O poradí prednášaných futbalových pravidiel rozhoduje zodpovedný inštruktor, poverený príslušnou komisiou rozhodcov daného futbalového zväzu.

Počas vzdelávania, najlepšie uprostred, odporúčame urobiť test z už odprednášaných pravidiel.

Je vhodné ak sa na prednášaní podieľajú viacerí lektori.

Účastníci kurzu v zásade nesmú na kurze chýbať, je povolené maximálne jeden krát sa na kurze nezúčastniť z vážnych dôvodov.

Hlavné bloky/moduly pri vzdelávaní rozhodcov:

 

časový plán

Obsah prednášky

Zásadné pokyny

1vyuč. hod. (VH)

(1 VH =45min.)

Téma : postavenie R vo futbale

Pravidlá futbalu (PF):

1 – Hracia plocha

2 - Lopta

Inštruktor prednáša a demonštruje, kedy je lopta spôsobilá ku hre

Vybavenie a rozmery hracej plochy

1 VH

PF 3: Počet hráčov

PF 4: Výstroj hráčov

Téma: Hra s číslami (čo znamená počet 3,7, 11,1 ...)

Priebeh striedania, názorná ukážka

2 VH

PF 5 a 6: Rozhodca a Asistenti rozhodcu, zápis o stretnutí

Téma: Činnosť R pred, počas a po stretnutí

Vyplnenie zápisu o stretnutí

Povinnosti a práva R

Spolupráca a signály R a AR

2 VH

PF 7: Hrací čas

PF 8: Začiatok hry

PF 9: Lopta v hre a mimo hry

PF 15-17

Prednáška s ukážkou video/DVD

Správne vhadzovanie lopty

1 VH

PF 10: Dosiahnutie gólu

Téma: Kedy je lopta v hre a mimo hry, dosiahnutie gólu

Názorné ukážky, grafika - tabuľa

1VH

PF 11: Hráč mimo hry

Grafické príklady hráča v postavení mimo hry a mimo hry, video/DVD Príklady z praxe, vzťah k PF 10

2 VH

PF 12: Zakázaná hra a nešportové správanie

Téma: Osobné tresty – teória, prax

Postup rozhodcu pri násilí a nešportovom správaní na hracej ploche, prevencia voči podobným priestupkom a prejavom

1 VH

Autotest - 30 otázok

Následná kontrola správnosti

1 VH

PF 13 a opakovanie pravidla 12

Téma: Priamy a nepriamy voľný kop, pokutový kop.Záväzné postupy pri ich vykonávaní, miesto priestupku, ca. 15 zákl. otázok

2 VH

PF 14: Pokutový kop , kopy zo značky pokutového kopu

Téma: Zakázaná hra v pok. území, záv. postupy pri vykonávaní pok. kopu, kontrolné otázky. Postup pri predlžovaní (zápas skončí nerozhodne 1:1, čo teraz ? postup, úlohy R, AR ...

1 VH

Osobnosť rozhodcu

 

Koncentrácia, dôslednosť, schopnosť predvídať – uplatňovanie výhody, fyzický vzhľad a pripravenosť. ,,Reč tela,, - spôsob komunikácie a správanie sa na hracej ploche a mimo nej, mimika, spôsob signalizácie, práca s píšťalkou

 

 

 

 

3. Testy pre začínajúcich rozhodcov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.

 

OTÁZKA

 

Ot.

Správna

odpoveď

 

č.

 

č.

Áno

Nie

 

1

V prípade previnenia sa náhradníka na lavičke musí ho R napomenúť farebnou kartou :

1

x

 

 

2

Platí gól priamo z otváracieho výkopu :

2

x

 

 

3

Platí gól priamo z kopu od brány :

3

x

 

 

4

Platí gól, ak brankár hodí loptu rukou z vlastného PÚ do brány súpera :

4

x

 

 

5

Hráč kopne PK do brán. žrde. Môže odrazenú loptu opäť kopnúť do brány a dosiahnuť gól :

5

 

x

 

6

Hráč kopne PK do brán. žrde. Môže odrazenú loptu kopnúť do brány a dosiahnuť gól spoluhráč:

6

x

 

 

7

Brankár vyrazí PK. Môže vyrazenú loptu kopnúť a dosiahnuť gól hráč, ktorý kopal PK :

7

x

 

 

8

Brankár vyrazí PK. Môže vyrazenú loptu kopnúť a dosiahnuť gól jeho spoluhráč :

8

x

 

 

9

Obranca si pri odkope vo vlastnom PÚ nastrelí loptou svoju ruku. Je to PK :

9

 

x

 

10

Môže brankár chytiť loptu do rúk od spoluhráča z autového vhadzovania :

10

 

x

 

11

Pri zahrávaní NVK z vlastného PÚ musí lopta opustiť PÚ aby bola v hre :

11

x

 

 

12

Ak hráč hrubo nešportovo urazí spoluhráča musí ho rozhodca vylúčiť :

12

x

 

 

13

Ak brankár hodí fľašu z umelej hmoty do diváka, musí ho rozhodca vylúčiť :

13

x

 

 

14

Má právo vedúci mužstva dospelých vojsť do kabíny rozhodcov bez súhlasu R :

14

 

x

 

15

Má právo hlavný usporiadateľ vojsť do kabíny rozhodcov bez súhlasu R :

15

 

x

 

16

Považuje sa opľutie rozhodcu hráčom za inzultáciu :

16

 

x

 

17

Môže obranca opustiť HP, aby vystavil útočníka súpera mimo hry :

17

 

x

 

18

Môže útočiaci hráč opustiť HP bez súhlasu rozhodcu z dôvodu, aby nebol mimo hry :

18

x

 

 

19

Môže byť hráč, ktorý preberá loptu priamo z kopu od brány mimo hry :

19

 

x

 

20

Môže byť dosiahnutý gól priamo z vhadzovania lopty :

20

 

x

 

21

Ak rozhodca nariadi PK opakovať, musí ho vykonať ten istý hráč :

Môže rozhodca dať na vykonanie PK signál bez použitia píšťalky :

21

 

x

 

22

22

 

x

 

23

Ak hráč zámerne prekáža brankárovi rozohrať loptu, považuje sa to za NS :

23

x

 

 

 

Legenda:

 

 

 

 

PÚ - pokutové územie, R - Rozhodca, PK - pokutový kop, NVK- nepriamy voľný kop,

 


webmaster: Attila Mikloško - https://osfksarisskemichalany.webnode.sk/