PRESTUP, HOSŤOVANIE, TRANSFER

01.03.2015 12:38

Od 15.06.2015 nadobudne právoplatnosť nový Registračný a prestupový poriadok Slovenského futbalového zväzu, ale pre nasledujúcu jarnú časť súťažného ročníka 2014/15 platia ešte tieto termíny, pravidlá a postupy pri prestupoch a hosťovaniach neprofesionálnych futbalistov.
 
PRESTUP
Žiadosti o prestup sa podávajú denne, okrem termínu od 01.04. do 30.06. aktuálneho súťažného ročníka.
 
HOSŤOVANIE
Žiadosti o hosťovanie a ukončenie hosťovania sa podávajú denne od 01.01. do 31.03. Hosťovanie nie je možné ukončiť (ani (predčasne) v termíne od 01.04. do 30.06.

Registračná doba hráča v klube je stanovená na obdobie minimálne 6 mesiacov. Hráč môže podať žiadosť o prestup až po uplynutí tejto doby od posledného prestupu, resp. od zaregistrovania v SFZ. Hráč môže v jednom súťažnom ročníku štartovať v súťažných stretnutiach za dva futbalové kluby, vrátane materského.

Doba hosťovania vo všetkých vekových kategoriách nemôže byť kratšia ako 30 dní.

TRANSFER

Elektronický transfer je moderná, veľmi jednoduchá, forma vybavenia prestupu, hosťovania a iných matričných úkonov hráča v slovenskom futbale pomocou efektívneho pracovného prostredia informačného systému slovenského futbalu ISSF.

K elektronickému transferu hráča je nutné splniť tri základné podmienky:

  • Klub, ktorý žiada o transfer, musí mať aktívneho minimálne jedného klubového ISSF manažéra.
  • Hráč, ktorý je predmetom elektronického transferu musí mať aktívny účet v ISSF systéme.
  • Materský klub hráča musí mať aktívneho minimálne jedného klubového ISSF manažéra.

Klub (aj materský, aj ten čo žiada o transfer) si môže zaregistrovať klubového ISSF manažéra pomocou registračného formuláru Registračný formulár Klubový ISSF Manažér pokiaľ tak ešte neurobil.

Hráč si môže osobne aktivovať svoje osobné konto na ktorejkoľvek matrike regionálneho (RFZ) alebo oblastného (ObFZ) zväzu. Hráči do 18 rokov jedine v sprievode zákonného zástupcu.

Pri registrácii je nutné sa preukázať platným občianskym preukazom, alebo pasom s fotografiou kvôli jednoznačnej identifikácii osoby a uviesť matrikárovi svoju osobnú e-mailovú adresu. Pri maloletých hráčoch sa do systému uvádza e-mailová adresa zákonného zástupcu. E-mailová adresa slúži výhradne na zasielanie notifikácií, interných oznamov SFZ a zároveň slúži aj ako prihlasovacie meno do ISSF.

Matrikár zaregistruje zadanú e-mailovú adresu do ISSF, prevedie akt registrácie osobného účtu hráča a následne vytlačí Protokol, ktorý matrikár aj hráč popodpisujú určeným spôsobom. Matrikár si ponechá kontrolný ústrižok prestrihnutý vodorovne stredom EAN kódu a vrchnú časť protokolu s prihlasovacími údajmi odovzdá hráčovi. Kontolný ústrižok matrikár archivuje pre prípad konfrontácie.

Osoba sa stáva v systéme ISSF aktívnou až po prvom prihlásení do ISSF a povinnej zmene hesla, vydanie prihlasovacieho mena a hesla je len formálny akt registrácie základných údajov.

Upozornenie, staré heslo pri povinnej zmene hesla je to, s ktorým sa osoba prvýkrát prihlásila, nové heslo sa zadáva dvakrát (kvôli kontrole preklepu) a musí povinne obsahovať minimálne osem znakov, minimálne jedno veľké písmeno, minimálne jedno malé písmeno a minimálne jedno číslo.

 

Schéma elektronického transferu

Popis elektronického transferu

Žiadosť o elektronický transfer zadáva po prihlásení do ISSF klub, do ktorého smeruje transfer hráča (nový klub po transfere). Transfer sa zadáva pomocou formuláru v menu Elektronická podateľňa, formulár "Žiadosť o transfer hráča".

Po vyplnení a odoslaní elektronickej žiadosti, ISSF zašle notifikáciu (správu) na e-mail všetkým stranám zúčastneným na transfere (hráč a kluboví ISSF manažéri materského klubu hráča).

Hráč po prihlásení do ISSF na úvodnej obrazovke vidí medzi svojimi žiadosťami žiadosť o predmetný transfer, klikne na detail žiadosti a schváli, alebo zamietne predmetnú žiadosť o transfer. O schválení, alebo zamietnutí hráčom sú opäť notifikované e-mailom všetky zúčastnené strany na transfere.

Posledným krokom k získaniu všetkých "podpisov" (súhlasov, schválení) na schválenie elektronického transferu je schválenie klubovým ISSF manažérom materského klubu hráča. (ak sa jedná o opakovaný prestup, tento súhlas nie je nutný). Klubový ISSF manažér materského klubu hráča po prihlásení do ISSF vidí na úvodnej obrazovke medzi svojimi žiadosťami žiadosť o predmetný transfer, klikne na detail žiadosti a schváli, alebo zamietne predmetnú žiadosť o transfer.

Do tohoto momentu je to v princípe len veľmi jednoduché a efektívne "získavanie podpisov" na žiadosť o transfer hráča. O uskutočnení transferu hráča rozhoduje matrikár zväzu, do ktorého patrí klub, ktorý žiada o transfer.

Poplatky sa platia podľa platného cenníka zväzu stanovenou formou mesačnou zbernou fakturáciou. Pokiaľ zväz prešiel na mesačnú zbernú fakturáciu, matrikár zväzu pridá poplatok na schválenú žiadosť o transfer hráča (po splnení všetkých náležitostí vyplývajúcich z platných noriem SFZ ). Všetky matričné poplatky (po prípade aj poplatky a pokuty z komisií) sú sumarizované a fakturované v mesačnej zbernej faktúre, ktorú si klub nájde v menu Faktúry v  systéme ISSF.

Upozornenie, klubový ISSF manažér materského klubu hráča má podľa platných noriem sedem dní na schválenie, alebo zamietnutie transferu (počíta sa dátum odo dňa schválenia transferu hráčom). Pokiaľ sa materský klub hráča v stanovenej lehote nevyjadrí, matrikár žiadosť o transfer hráča schváli !!!

Po schválení matrikárom sa transfer hráča buď okamžite uskutoční, pokiaľ je dátum realizácie transferu starší alebo rovnaký ako je aktuálny dátum, alebo sa dostane do stavu "čaká na realizáciu", pokiaľ dátum transferu ešte nenastal (je v budúcnosti). Matrikár prihliada na dátum realizácie transferu, nakoľko tento dátum nesmie byť v rozpore s platnými normami a dátum musí byť v normami stanovenom časovom rozsahu pre realizáciu transferov.

Pokiaľ je transfer v stave "čaká na realizáciu" vykoná sa v ranných hodinách dňa uvedeného a schváleného na matrikárom schválenej žiadosti o transfer hráča.

pripravil: Attila Mikloško

Späť

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode

webmaster: Attila Mikloško - https://osfksarisskemichalany.webnode.sk/