POSTUP PRI DAROVANÍ 2 PERCENT Z DANÍ PRE NÁŠ FUTBALOVÝ KLUB OŠFK ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY

27.01.2012 14:26

2 percentá z daní

POSTUP

OŠFK ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY, občianske druženie,  je prijímateľom 2 percent z daní za rok 2011

Názov: OŠFK ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY

Sídlo: Jarkova 20, 082 22 Šarišské Michaľany

Právna forma: Občianske združenie, 701 - športový klub

IČO: 37789791

DIČ: 2021567229

Číslo účtu: 0503689305/0900

OŠFK ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY

Ďakujeme Vám za Vašu podporu,

Postup pri poukázaní 2 percent z daní:

Dokumenty na stiahnutie:

1. Najprv s týmto tlačivom požiadate zamestnávateľa o vyhotovenie ročného zúčtovania,

Žiadosť o vyhotovenie ročného zúčtovania:

ziadosť

2. Zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania vydá potvrdenie o zaplatení dane

Potvrdenie o zaplatení dane:

Potvrdenie o zaplatení dane fyzickej osoby z prímov zo závislej činnosti

3. Potvrdenie spolu s vyhlásením odovzdáte, alebo pošlete na daňový úrad, ktorý  finančnú čiastku zašle pre klub,

Vyhlásenie o poukazaní dvoch percent z daní:

vyhlásenie_

 1. Fyzické osoby - ZAMESTNANCI (daňové priznanie podáva zamestnávateľ)

Do 15. februára 2012 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa o vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (najneskôr však do 30. 4. 2012) z tohto potvrdenia si zamestnanci vypočítajú sumu 2% zo zaplatenej dane, ktorá nesmie byť nižšia ako 3,32 €. Do 30. apríla 2012 pošlú/doručia vyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za r. 2011 a Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti príslušnému daňovému úradu. Tento rok sa obe tieto tlačivá podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

2. Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samostatne (SZČO …)

Vypočítaná suma 2% z ich zaplatenej dane nesmie byť nižšia ako 3,32 €. Upozornenie: Podiel 2% z dane môže daňovník – fyzická osoba poukázať len v prospech jedného prijímateľa.

3. Právnické osoby

Do 31. marca 2012 podajú daňové priznanie príslušnému daňovému úradu
vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je už súčasťou formulára daňového priznania, preto je potrebné priamo do daňového formulára vypísať naše vyššie uvedené údaje prijímateľa. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €.

Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.

V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.


Pozor zmena!

Daňovník, ktorý je právnickou osobou, je s účinnosťou od 1. januára 2011 oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určeným prijímateľom, ale len za podmienky, že v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, a to na taxatívne vymedzené účely v zákone o dani z príjmov. Ak daňovník neposkytne finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 0,5% zaplatenej dane, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1,5% zaplatenej dane. Takáto podmienka sa ustanovuje aj pre rok 2012, t.j. pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2011. (zdroj: rozhodni.sk)

- ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne

- číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate. Peniaze na účty prijímateľov platia daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

-attila-

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode

webmaster: Attila Mikloško - https://osfksarisskemichalany.webnode.sk/