ObFZ PREŠOV - KOMISIA ROZHODCOV - TRÉNERSKO - METODICKÁ KOMISIA - ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

18.11.2011 12:12

OKIENKO OFZ PREŠOV

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 32

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1. KR prerokovala sťažnosť FK Kojatice k stretnutiu dospelých Fričovce – Kojatice a konštatuje, že sťažnosť je čiastočne opodstatnená. Situácie z 12. min. a zo 74.

min. boli R posúdené správne, situácia zo 79. min. sa nedá objektívne posúdiť a situácia zo 33. min. nebola R posúdená správne, nakoľko R mal ponechať výhodu a hráč nemal obdržať ČK ale len ŽK lebo sa jednalo len o sľubne sa rozvíjajúcu akciu. Z tohto dôvodu pozastavuje činnosť rozhodcovi zápasu

Pavlovi Kožarovi a delegátovi zápasu Merkovskému na 1 stretnutie. Protestný vklad sa vracia FK Kojatice.

2. KR z dôvodu doručenia nekvalitného videozáznamu zo stretnutia dospelých Peč.N.Ves – Žipov doporučuje DK potrestať FK Peč.N.Ves.

3. KR prerokovala sťažnosť FK Brezovica k stretnutiu žiakov Župčany – Brezovica bez ďalších opatrení.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

- DK žiada FK o úhradu udelených pokút za jesennú časť súť. ročníka 2011/12 do konca roka 2011.

 

TRÉNERSKO – METODICKÁ KOMISIA:

- TMK OFZ oznamuje záujemcom o trénerskú licenciu C, že sú ešte voľné posledné miesta. V prípade, že bude naplnená kvóta TMK VsFZ určí termín školenia ( môže

byť aj november resp. december).

- Seminár k predĺženiu trénerských licencií a rekvalifikačný kurz: TMK VsFZ organizuje dňa 26.11.2011 v aule Technickej univerzity, ul. Letná č. 9 seminár k predĺženiu licencií II./UEFA A, II./B, III./UEFA B, IV./C. Prezentácia: 8.30 hod.

Licencie III./C nebudú predlžované. Ich držitelia sa môžu prihlásiť už len priamo na rekvalifikáciu z III./C. na III./UEFA B, ktorá sa uskutoční v dňoch 16.– 17. 12.2011

v budove VsFZ.

Prihlášky sú k dispozícii na webovej stránke VsFZ ( www.futbalvsfz.sk - štruktúra – TMK - činnosť – školenia). Zasielajte ich na adresu: TMK VsFZ, Alejova 2, 042 96

Košice. Z dôvodu komunikácie je nevyhnutné uviesť do prihlášky e-mailovú adresu.

Poplatok ( II./UEFA A – 20.-€, II.B. a III. UEFA B – 15.- €, IV./C – 10.- €) je potrebné vyplatiť poštovou poukážkou na číslo účtu: 15439-542/0200 s uvedením

variabilného symbolu 30501. Kópiu ústrižku o zaplatení, starú licenciu a fotografiu (len III./UEFA B rozmerov 2 x 2,5 cm) priložte k prihláške.

 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1. ŠTK oznamuje, že halové turnaje OFZ sa uskutočnia v termínoch január – marec 2012. Poplatky za jednotlivé haly: Prešov – elektro učilište a Sabinov: M – 50 €,

D – 25 €, Ž – 20 €, Lipany – ZŠ Komenského: M – 25 €, D – 20 €, Ž – 15 €.

Prihlásiť sa na jednotlivé turnaje môžu záujemcovia do 5.1.2012 na sekretariáte.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

PRIHLÁŠKA

na XXIII. ročník HALOVÉHO TURNAJA OFZ PREŠOV

 

 

Futbalový klub: .........................................................................................................................

 

záväzne prihlasuje svoje družstvá: - dospelých v Prešove v Lipanoch v Sabinove

- dorastencov v Prešove v Lipanoch v Sabinove

- ml. dorastencov v Prešove v Lipanoch - žiakov v Prešove v Lipanoch v Sabinove

/ nehodiace škrtnúť / - ml. žiakov v Prešove v Lipanoch

 

na halový turnaj OFZ, ktorý sa bude konať v mesiacoch január – marec v Prešove a v Lipa-

noch. Bližšie informácie budú zverejnené v rozpise turnaja. Spolu s prihláškou uhradzujeme poplatok: v Prešove: muži - 50 €, dorast, ml. dorast - 25 €, žiaci, ml. žiaci - 20 €

(SOU Elektrotechnické)

v Sabinove: muži - 50 €, dorast – 25 €, žiaci - 20 €

v Lipanoch: muži - 25 €, dorast, ml. dorast - 20 €, žiaci, ml. žiaci - 15 €

(ZŠ Komenského)

Prihlášku zaslať na OFZ najneskôr do 5.1.2012 spolu s podacím lístkom o úhrade štartovného!

 

 

 

 

.......................................................

podpis a pečiatka klubu

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode

webmaster: Attila Mikloško - https://osfksarisskemichalany.webnode.sk/