Tvrdý boj ministerstva proti slovenským chuligánom

03.01.2013 23:43

Tvrdý boj ministerstva proti slovenským chuligánom!

dnes | 20:15 ŽILINA - Trestný zákon a trestný poriadok čakajú podľa všetkého najväčšie zmeny od roku 2005, keďže Ministerstvo spravodlivosti SR (MSSR) plánuje vykonať rozsiahle zmeny, ktoré by mali priniesť spravodlivejšie udeľovanie trestov, či zdokonalenie trestného konania.

Šéf rezortu Tomáš Borec na novembrovej tlačovej konferencii tiež podotkol, že zmeny v trestnom práve neobídu ani športoviská, čo Šport.sk z pochopiteľných príčin zaujímalo najviac. A zdá sa, že sa skutočne máme na čo tešiť!

O riešení problémov na športoviskách sa na Slovensku hovorí už poriadne dlho, no stále akoby ostávalo len pri veľkých vyhláseniach a k samotným činom naďalej neprichádzalo. Výtržníci sa naďalej na tribúnach nachádzajú a pre bežného fanúšika je vstup na štadión nie len počas rizikových zápasov... rizikový.

Minister spravodlivosti Tomáš Borec verí v úspech zmien

V akom stave je trestný zákon ohľade výtržníkov na športoviskách v súčasnosti? „Trestný zákon nepozná pojem trestný čin diváckeho násilia. Protiprávne konanie osôb a skupín počas športových podujatí sú v prevažnej miere spájané s trestnými činmi, napríklad: 1. ublíženia na zdraví, 2. extrémizmu, 3. všeobecného ohrozenia, 4. poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia, 5. útoku na orgán verejnej moci, 6. útoku na verejného činiteľa, 7. marenia výkonu úradného rozhodnutia, 8. násilia proti skupine obyvateľov, 9. výtržníctva, 10. nebezpečného vyhrážania či 11. poškodzovania cudzej veci,“ odpovedalo pre Šport.sk MSSR prostredníctvom hovorkyne Jany Zlatohlávkovej.

Súčasný zákonník má teda prejsť rozsiahlymi zmenami, čo teda znamená, že disponuje nedostatkami, ktoré má pripravovaná novela odstrániť. „Čo sa týka identifikácie nedostatkov Trestného zákona, je potrebné zriadiť pracovnú skupinu k prehodnoteniu potreby zmeny ustanovení Trestného zákona a Trestného poriadku s cieľom zvýšenia efektívnosti boja proti diváckemu násiliu prostredníctvom trestného práva. V prípade identifikácie potreby zmeny ustanovení Trestného zákona a Trestného poriadku sa predloží návrh legislatívnych opatrení,“ uviedla Zlatohlávková.

Doterajšia práca nebola koncepčná
Ako bolo spomenuté už vyššie v článku, problém s výtržníctvom na športoviskách trápi Slovensko už poriadne dlhú dobu a aj napriek niekoľkým pokusom o jeho riešenie sa to na štadiónoch príliš neodzrkadlilo. Už pre niekoľko predchodcov ministra Borca bolo tiež agendou to, aby sa zlepšili podmienky pre divákov na športoviskách. Ako hodnotí teda ministerstvo prácu svojich predchodcov?

Podľa Borca bola doterajšia práca nekoncepčná

„V minulosti, a to napriek širokej škále právnej úpravy, bola klasifikácia protiprávneho konania v súvislosti s diváckym násilím z hľadiska presnej špecifikácie skutkovej podstaty často problémová. Praktické skúsenosti z minulosti ukázali, že uložené sankcie a obmedzujúce opatrenia nie sú účinnými a efektívnymi opatreniami voči páchateľovi, pričom nemajú vplyv na jeho protiprávne konanie, ktorého sa dopúšťa aj v neskoršom období. Doterajšia práca v riešení problémov s výtržníkmi na štadiónoch nebola koncepčná, a preto je v súčasnosti potrebné pristúpiť k razantnému a hlavne koncepčnému riešeniu diváckeho násilia. Treba tiež uviesť, že osoby, ktoré sa dopustili protiprávnych konaní pri športových podujatiach neboli v minulosti vždy právoplatne odsúdené. Jedným z možných príčin reálneho stavu je aj nedostatočná dôkazná hodnota odborných záverov a vyjadrení pribratých znalcov,“ píše hovorkyňa MSSR.

Možná inšpirácia z Anglicka?
Viacero krajín v Európe sa rozhodlo v minulosti nasledovať príklad Anglicka z 90tých rokov, keď krajina v tom čase zápasila s naozaj veľkými  problémami výtržníkov, či ťažko zvládnuteľných chuligánov. Vtedajšia vláda vedená „železnou lady“ Margaret Thatcherovou  pristúpila na tvrdé opatrenia zahŕňajúce rozsiahle databázy o výtržníkoch.

V Anglicku si s porblémom výtržníctva čiastočne poradili

Pod revolučné zmeny v anglickom futbale sa však hrubým písmom podpísala aj tragédia na štadióne v Hillsborough z roku 1989, keď v tlačenici na štadióne zahynulo 96 ľudí. „V tomto prípade treba pre potreby sudcov, prokurátorov a príslušníkov polície spracovať databázu osôb, ktorým bolo uložené obmedzujúce opatrenie. Databáza bude slúžiť na určenie postupu pred začatím trestného stíhania s cieľom dynamizovať priebeh predsúdneho konania,“ vyjadrila sa Zlatohlávková.

Izolácia výtržníka a zabránenie jeho návratu
Podľa slov ministra spravodlivosti Tomáša Borca majú byť osoby, ktoré sa dopustia protiprávneho konania na štadiónoch, veľmi dobre izolované a nemali by sa teda dostať späť na športovisko. Keďže ide o bližšie nekonkretizovanú špecifikáciu, zaujímalo nás, v čom by „veľmi dobrá izolácia“ mala spočívať.

„Osoby, ktoré sa dopustia protiprávneho konania na športovom podujatí tzv. diváckeho násilia, budú vedené v databáze osôb, ktorým bolo uložené obmedzujúce opatrenie, a takýmto osobám nebude umožnené zúčastňovať sa športových podujatí,“ vysvetľuje Zltohlávková a pokračuje: „Zároveň bude potrebné vypracovať probačný program zameraný na osoby, ktoré budú pod dohľadom probačného a mediačného úradníka. Probačný a mediačný úradník bude pomáhať obvinenému v priebehu skúšobnej doby a aj počas kontroly výkonu trestov, pričom bude mať dohľad nad správaním obvineného v skúšobnej dobe.“

Databáza zabráni návratu výtržníka na štadión

Výtržník by sa po priestupku nemal dostať späť na športovisko, čo plánuje novela Trestného zákonníka zabezpečiť technicky, ale aj právne. „Tu je potrebné riešiť aj otázku technického vybavenia na športoviskách. Ide hlavne o kamery, mobilné telefóny, počítačové zostavy a pod. Vyhotovené záznamy sa budú vyhodnocovať a archivovať ako foto- a videodokumentácia,“ prezradila hovorkyňa rezortu spravodlivosti.

Neprimerané použitie techniky vs. daňoví poplatníci
Určite si každý daňový poplatník na Slovensku položil aj otázku, či je potrebné počas rizikových zápasov, najmä pri stretnutiach Trnavy so Slovanom, či prednedávnom aj Dunajskou Stredou, použiť toľké množstvo techniky a policajných zložiek na zabezpečenie pocitu neohrozenosti. Verejnosť sa už mnohokrát na tento fakt posťažovala a pochopiteľne poukazuje na mrhanie financií daňových poplatníkov.

Ministerstvo spravodlivosti priznáva, že si bude musieť posvietiť aj na túto problematiku: „V tomto prípade je naozaj potrebné ušetriť časť finančných výdavkov vynakladaných na zásahy polície pri športových podujatiach,“ priznáva Zlatohlávková.

Až príliš veľa použitej policajnej techniky?

„Je to možné dosiahnuť aj tak, že majitelia športovísk a organizátor športového podujatia budú vykonávať rekonštrukcie, resp. stavebné úpravy športovísk tak, aby sa čo možno v maximálnej možnej miere eliminovali bezpečnostné riziká spojené s organizovaním športového podujatia.“

Technický stav štadiónov je však v dezolátnom stave a mnohokrát sa aj to podpisuje pod neschopnosť zabrániť výtržníctvu. K riešeniu násilia na štadiónoch je teda na Slovensku mimoriadne potrebná modernizácia štadiónov. Ministerstvo spravodlivosti v súvislosti so spomínaným problémom znovu poukazuje na stavebné úpravy športovísk, ktoré by mali dopomôcť k efektívnejšiemu riešeniu bezpečnostných rizík. Lepšie povedané - je to skôr na samotných majiteľoch športovísk, aby ich dokázali prispôsobiť na lepšiu elimináciu možného nebezpečia.

Ministerstvo spravodlivosti chce taktiež spustiť elektronický monitoring, nás však zaujímalo, či sa niečo podobné vyskytne aj v „športovej“ oblasti. „Elektronický monitoring je dôležitý pre efektívny boj proti diváckemu násiliu, a preto je nevyhnutné mať potrebné technické zabezpečenie športovísk. Absolútnou prioritou je zabezpečenie dôsledného odhaľovania, dokumentovania, objasňovania a vyšetrovania spáchaných trestných činov jednotlivcov aj skupín na úseku diváckeho násilia. Odpoveď na túto otázku je však skôr v gescii Ministerstva vnútra SR,“ vysvetlila hovorkyňa MSSR.

Pokuta za zahalenú tvár?
V susednej Českej republike bola začiatkom novembra tohto roku prijatá novela trestného zákonníka, podľa ktorej bude hroziť návštevníkovi akcie pokuta do výšky až 10.000 Kč, pokiaľ bude mať zakrytú tvár, alebo inak znemožní svoju identifikáciu. Slovenská strana považuje nápad spoza rieky Moravy za zaujímavý, avšak si chce ešte počkať na výsledky z praxe: „Možnosť identifikovať osobu, resp. osoby pri vstupe na športové podujatie a počas športového podujatia sa nie vždy usporiadateľom úspešne podarí. Stávajú sa prípady, kedy osoba (fanúšik) bola účastníkom protiprávneho konania, pričom ju nie je možné identifikovať z dôvodu, že má zahalenú tvár,“ priznáva Zlatohlávková.

V Česku si posvietili aj na zahalené tváre


„Riešenie prijaté v Českej republike je zaujímavé, pričom pre vyhodnotenie jeho prínosu na zníženie diváckeho násilia budú dôležité údaje z aplikačnej praxe, teda rozhodnutia súdov v Českej republike pri ukladaní uvedenej pokuty,“ dodala hovorkyňa MSSR.

Pripravované zmeny sú síce náročnejšie na realizáciu a ich rozbehnutie by mohlo trvať dlhší čas, no podľa Ministerstva spravodlivosti SR by mal byť projekt spustený už v priebehu budúceho roku: „Zámerom koncepcie boja proti diváckemu násiliu na roky 2013 – 2016 je stanoviť spoločný postup zainteresovaných subjektov pri eliminácii protispoločenských aktivít fanúšikov a športových chuligánov pri športových podujatiach. Úprava právnych predpisov, za ktorú zodpovedá Ministerstvo spravodlivosti SR, má určený termín do 30. 6. 2013. Podrobnejšia odpoveď aj na túto otázku je v gescii Ministerstva vnútra SR,“ uviedla na záver pre Šport.sk hovorkyňa MSSR Jana Zlatohlávková.

Späť

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode

webmaster: Attila Mikloško - https://osfksarisskemichalany.webnode.sk/