DOLEZITE Z URADNYCH SPRAV VsFZ KOSICE-ObFZ PRESOV

20.07.2012 01:09
 VsFZ Košice
 

 Variabilné symboly

Za účelom bezproblémového priradenia platieb sú futbalové kluby povinné označiť jednotlivé platby nižšie uvedenými variabilnými symbolmina číslo účtu : 15439542/0200

Por.č. Poplatky - dôvod Variabilný symbol

Poznámka ŠTK

1. Štartovné IV. liga Východ 3010101

4600 €

Štartovné V. liga sever 3010102

3500 €

Štartovné V. liga Juh 3010103

3500 €

Štartovné VI. liga KG 3010104

2500 €

Štartovné VI. liga PT 3010105

2500 €

Štartovné VI. liga VD 3010106

2500 €

Štartovné VI. liga Š 3010107

2500 €

Štartovné VI. liga Z 3010108

2500 €

Štartovné III. L SMD 3010111

1600 €

Štartovné IV. liga KG 3010112

240 € jednorázovo

Štartovné IV. liga PT 3010113

280 € jednorázovo

Štartovné IV. liga VD 3010114

220 € jednorázovo

Štartovné IV. liga Š 3010115

320 € jednorázovo

Štartovné IV. liga Z 3010116

280 € jednorázovo

2. Zmena termínu 30102

3. Rozpis súťaže 30103

Platba štartovného :

Ak klub požiada o splátku štartovného tak platí :do 31.7.2012 do 31.3.2013

IV. liga Východ : 4600 € 2600 € 2000 €

V. liga Sever, Juh : 3500 € 2000 € 1500 €

VI. liga KG,PT,VD,Z,Š : 2500 € 1500 € 1000 €

III.LSMD : 1600 € 800 € 800 €

 
ŠTK vyzýva FK na povinné predloženie zoznamov hráčov družstva, v zmysle SP čl. 37, bod 4, do termínu 26.07.2012.
 Nepredloženie zoznamov bude mať za následok disciplinárny postih.
 
ŠTK vyzýva FK na dôsledné dodržiavanie zásady pre zmeny termínov stretnutí uvedeného v Rozpise S.úťaží.
V prípade, že k riadne zdôvodnenej žiadosti nebude doložený doklad o zaplatení príslušného poplatku, ŠTK žiadosť FK bude považovať za bezpredmetnú a ju neprejedná /dospelí 10,- €, mládež 5,- €/.
Zároveň žiada Futbalové Kluby, aby žiadosti zasielané v deň zasadnutia, t.j. vo štvrtok, boli doručené na sekretariát VsFZ najneskôr do 15,00 hod. Dôvodom je skutočnosť, že v prípade predkladanie žiadostí po tomto termíne vzájomná spolupráca Komisie Rozhodcov a Športovo Technickej Komisie, ktoré požadované zmeny navzájom riešia a uvádzajú do Úradných Správ, je zbytočne sťažená.
 
ObFZ Prešov
 

SEKRETARIÁT:

 Upozorňuje FK na povinnosť uhradiť webový poplatok na účet 3014514153/0200vo výške:

I. trieda dospelých 36 €, II. trieda dospelých 24 €, III. trieda dospelých12 € za obdobie od 1.7.2012 do 30.6.2013

tak ako to bolo prediskutované na Aktíve ŠTK. Poplatky žiadame uhradiť do 31.7.12. Doklad úhrady zaslať na OFZ.

 
-attila-
 
Späť

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode

webmaster: Attila Mikloško - https://osfksarisskemichalany.webnode.sk/