RADA ObFZ PREŠOV SCHVÁLILA ZMENY V STANOVÁCH

25.11.2011 14:11

RADA ObFZ  v PREŠOVE

RADA:

Rada na svojom zasadnutí dňa 21.11.2011 okrem iného schválila:

1. Zmenu stanov:

1. Počet delegátov na Konferenciu stanoví Rada na svojom zasadnutí v čase jej zvolania.

2. Každý klub môže zastupovať iba jeden delegát s právom hlasovať.

3. Konferencie OFZ sa s hlasom poradným zúčastňujú členovia Rady, VV a predsedovia komisií.

Ďalšie body článku 11 „Príprava konferenice“ ostali bez zmien

2. Zvolanie hodnotiacej konferencie:

- termín a čas: 14.1.2012 o 9.00 hod.

- miesto konania: malá zasadačka Obvodného úradu v Prešove, námestie

Mieru 3 /nová budova/

- počet účastníkov s právom hlasovať: 70

- program: 1. Otvorenie

2. Schválenie rokovacieho poriadku

3. Schválenie programu

4. Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie

5. Správa mandátovej komisie

6. Správa o činnosti OFZ

7. Správa o hospodárení za roky 2010 - 2011

8. Správa revíznej komisie OFZ za roky 2010 – 2011

9. Prestávka

10. Ocenenie jubilantov

11. Diskusia

12. Voľba delegátov na hodnotiacu konferenciu VsFZ

13. Návrh na uznesenie

14. Záver

 

STANOVY SA MUSIA UPRAVIŤ

Na budúci rok v januári ( zrejme v sobotu 14. januára 2012) sa uskutoční hodnotiaca Konferencia ObFZ v Prešove. Pred týmto termínom - najneskôr do konca novembra musí Rada ObFZ v Prešove schváliť dôležitú zmenu v Stanovách zväzu. Rozhodol o tom VV SFZ . Aby členovia Rady ObFZ v Prešove vedeli o čo konkrétne sa jedná - je potrebné si prečítať celý nasledujúci text :

Uznesenie č. 107/11 VV SFZ

ukladá všetkým oblastným a regionálnym futbalovým zväzom (členom SFZ) v termíne do 30.11.2011 zosúladiť svoje stanovy s článkom 3, ods. 5* a článkom 16, odsek 5** Stanov SFZ tak, aby aktuálni členovia riadiacich orgánov zväzov (Výkonný výbor a Rada) nemali právo hlasovať v najvyššom orgáne príslušného zväzu (Konferencia).

*článok 3, ods. 5 :

5. V podmienkach SFZ platí princíp nezlučiteľností výkonu funkcie vo

výkonnom, kontrolnom alebo a zastupiteľskom orgáne, ako aj

nezlučiteľnosť výkonu funkcie v profesionálnom aparáte s výkonom

**článok 16, ods. 5 :

5. Konferencie sa zúčastňujú aj členovia Výkonného výboru a generálny

sekretár, ktorí však nemajú hlasovacie právo. Počas svojho funkčného

obdobia nesmú byť členovia Výkonného výboru zvolení za delegátov na

konferenciu.volenej funkcie na rovnakom stupni riadenia futbalu.

 

 

TERAJŠIE ZNENIE

 

Článok 10

Konferencia

 

Najvyšším orgánom OFZ je Konferencia, ktorá sa koná najmenej raz za 2 roky, pričom voľby orgánov sa konajú raz za 4 roky. Termín a miesto konania Konferencie stanoví Rada 30 dní vopred a informuje o tom neodkladne jednotlivé kluby, združených i čestných členov.

 

Článok 11

Príprava konferencie

 

1. Počet delegátov na Konferenciu stanoví Rada.

 

2. Každý klub môže zastupovať iba jeden delegát.

 

3. Konferencie OFZ sa zúčastňujú členovia Rady ako delegáti s právom hlasovať. Výkonný výbor, predsedovia komisií a sekretár sa zúčastňujú Konferencie s hlasom poradným, ak nie sú delegovaní futbalovými klubmi ako delegáti s právom hlasovať.

 

4. Konferencie sa môžu s hlasom poradným zúčastniť aj zvolení zástupcovia združených členov OFZ a čestní členovia OFZ.

 

5. Rada je oprávnená pozvať na Konferenciu aj ďalšie osoby, ako hostí, pokiaľ to považuje za potrebné vzhľadom na obsah prerokovaných záležitostí.

 

6. Konferencia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov s právom hlasovať.

 

7. Konferenciu riadi predsedajúci, ktorý je spravidla členom Výkonného výboru.

 

8. Návrhy koncepcie rozvoja futbalu v pôsobnosti OFZ, zmeny Stanov a poriadkov OFZ, rovnako tak prihlášky za združených členov OFZ, návrhy na členstvo OFZ v domácich združeniach, či návrhy na vystúpenie z nich musia byť členmi, združenými členmi a čestnými členmi, ako i inými osobami zaslané Rade 2 mesiace pred dňom konania Konferencie. Rada zabezpečí zaslanie týchto návrhov účastníkom Konferencie. Návrhy, ktoré budú podané neskôr, alebo až na Konferencii, je možné prerokovať len so súhlasom väčšiny prítomných delegátov Konferencie.

 

9. Ak majú byť na Konferencii uskutočnené voľby funkcionárov je Rada povinná najneskôr jeden mesiac pred jej konaním ustanoviť volebnú komisiu.

 

 

NOVÉ ZNENIE

 

Článok 10

Konferencia

 

Najvyšším orgánom OFZ je Konferencia, ktorá sa koná najmenej raz za 2 roky, pričom voľby orgánov sa konajú raz za 4 roky. Termín a miesto konania Konferencie stanoví Rada 30 dní vopred a informuje o tom neodkladne jednotlivé kluby, združených i čestných členov.

 

 

Článok 11

Príprava konferencie

 

1. Počet delegátov na Konferenciu stanoví Rada na svojom zasadnutí v čase jej zvolania

 

2. Každý klub môže zastupovať iba jeden delegát s právom hlasovať

 

3. Konferencie OFZ sa s hlasom poradným zúčastňujú členovia Rady, Výkonný výbor, predsedovia komisií a sekretár.

 

4. Konferencie sa môžu s hlasom poradným zúčastniť aj zvolení zástupcovia združených členov OFZ a čestní členovia OFZ.

 

5. Rada je oprávnená pozvať na Konferenciu aj ďalšie osoby, ako hostí, pokiaľ to považuje za potrebné vzhľadom na obsah prerokovaných záležitostí.

 

6. Konferencia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov s právom hlasovať.

 

7. Konferenciu riadi predsedajúci, ktorý je spravidla členom Výkonného výboru.

 

8. Návrhy koncepcie rozvoja futbalu v pôsobnosti OFZ, zmeny Stanov a poriadkov OFZ, rovnako tak prihlášky za združených členov OFZ, návrhy na členstvo OFZ v domácich združeniach, či návrhy na vystúpenie z nich musia byť členmi, združenými členmi a čestnými členmi, ako i inými osobami zaslané Rade 2 mesiace pred dňom konania Konferencie. Rada zabezpečí zaslanie týchto návrhov účastníkom Konferencie. Návrhy, ktoré budú podané neskôr, alebo až na Konferencii, je možné prerokovať len so súhlasom väčšiny prítomných delegátov Konferencie.

 

9. Ak majú byť na Konferencii uskutočnené voľby funkcionárov je Rada povinná najneskôr jeden mesiac pred jej konaním ustanoviť volebnú komisiu.

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode

webmaster: Attila Mikloško - https://osfksarisskemichalany.webnode.sk/