NOVÝ TRANSFÉROVÝ PORIADOK

29.06.2014 08:59
Pravidlá o statuse a transferoch hráčov
Logo FIFA
Pre hru. Pre svet.
1
Féderation Internationale de Football Association
Prezident: Joseph S. Blatter (Švajčiarsko)
Generálny sekretár: Jérôme Valcke (Francúzsko)
Adresa: FIFA
FIFA – Strasse 20
P.O. Box
8044 Zürich
Švajčiarsko
Telefón: +41-(0)43-222 7777
Fax: +41-(0)43-222 7878
Internet: www.FIFA.com
2
OBSAH
Kapitola Článok Strana
PRAVIDLÁ O STATUSE A TRANSFEROCH HRÁČOV 4
DEFINÍCIE
5
I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1 – Pôsobnosť 7
II. STATUS HRÁČOV
2 – Status hráčov: amatéri a profesionálni hráči 9
3 – Opätovné získanie statusu amatéra 9
4 – Ukončenie činnosti 9
III. REGISTRÁCIA HRÁČOV
5 – Registrácia 10
6 – Registračné obdobia 11
7 – Hráčsky pas 12
8 – Žiadosť o registráciu 12
9 – Medzinárodný transferový certifikát 12
10 – Hosťovanie profesionálov 13
11 – Neregistrovaní hráči 13
12 – Výkon disciplinárnych opatrení 14
IV. DODRŽIAVANIE ZMLUVNEJ STABILITY MEDZI PROFESIONÁLMI A KLUBMI
13 – Dodržiavanie zmluvy 15
14 – Vypovedanie zmluvy z oprávneného dôvodu 15
15 – Vypovedanie zmluvy zo športového oprávneného dôvodu 15
16 – Obmedzenie vypovedania zmluvy počas sezóny 15
17 – Následky vypovedania zmluvy bez oprávneného dôvodu 16
18 – Osobitné ustanovenia o zmluvách medzi profesionálmi a klubmi 17
V. VPLYV TRETÍCH STRÁN
18bis – Vplyv tretích strán na kluby 19
3
VI. MEDZINÁRODNÉ TRANSFERY MALOLETÝCH
19 – Ochrana maloletých 20
19bis – Registrácia a ohlasovanie maloletých v akadémiách 22
VII. TRÉNINGOVÁ KOMPENZÁCIA A MECHANIZMUS SOLIDARITY
20 – Tréningová kompenzácia 23
21 – Mechanizmus solidarity 23
VIII. PRÁVOMOC A PRÍSLUŠNOSŤ
22 – Právomoc FIFA 24
23 – Komisia pre hráčsky status 25
24 – Komora pre riešenie sporov (DRC) 25
25 – Pravidlá konania 26
IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
26 – Prechodné ustanovenia 28
27 – Veci neupravené týmito pravidlami 28
28 – Oficiálne jazyky 29
29 – Účinnosť 29
Príloha 1: Uvoľňovanie hráčov do reprezentačných družstiev 30
Príloha 2: Postupy pri žiadosti o prvú registráciu a medzinárodný
transfer maloletých 35
Príloha 3: Transfer Matching System (TMS) 40
Príloha 3a: Administratívne úkony pri transferoch hráčov medzi zväzmi
mimo TMS 56
Príloha 4: Tréningová kompenzácia 60
Príloha 5: Mechanizmus solidarity 65
4
PRAVIDLÁ O STATUSE A TRANSFEROCH HRÁČOV
Na základe článku 5 Stanov FIFA vydal Výkonný výbor nasledujúce pravidlá a prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť základného textu.
5
DEFINÍCIE
Pre potreby týchto pravidiel sa nižšie uvedené pojmy vykladajú nasledovne:
1. Bývalý zväz: zväz, ktorého členom je bývalý klub.
2. Bývalý klub: klub, z ktorého hráč odchádza.
3. Nový zväz: zväz, ktorého členom je nový klub.
4. Nový klub: klub, do ktorého hráč prichádza.
5. Oficiálne stretnutia: stretnutia, ktoré sa hrajú v rámci organizovaného futbalu, ako národné ligové súťaže, národné poháre a medzinárodné súťaže klubov, ktoré nezahŕňajú priateľské a prípravné stretnutia.
6. Organizovaný futbal: zväzový futbal organizovaný pod záštitou FIFA, konfederácií a zväzov, alebo nimi autorizovaný.
7. Chránená doba: obdobie troch celých sezón alebo troch rokov, ktorékoľvek nastane skôr, nasledujúce po nadobudnutí účinnosti zmluvy, ak bola zmluva uzatvorená pred dovŕšením 28. roku života profesionála, alebo obdobie dvoch celých sezón alebo dva roky, ktorékoľvek nastane skôr, nasledujúce po nadobudnutí účinnosti zmluvy, ak bola zmluva uzatvorená po dovŕšení 28. roku života profesionála.
8. Registračné obdobie: obdobie stanovené príslušným zväzom v súlade s článkom 6.
9. Sezóna: obdobie, ktoré sa začína prvým oficiálnym stretnutím príslušnej národnej ligovej súťaže a končí posledným oficiálnym stretnutím príslušnej národnej ligovej súťaže.
10. Tréningová kompenzácia: platby uskutočnené v súlade s Prílohou 4 na pokrytie nákladov na rozvoj nových hráčov.
6
11. Maloletý: hráč, ktorý ešte nedovŕšil 18 rokov.
12. Akadémia: organizácia alebo nezávislá právnická osoba, ktorej primárnym dlhodobým cieľom je poskytnúť hráčom dlhodobý výcvik poskytnutím potrebného tréningového vybavenia a infraštruktúry. Primárne, nie však výlučne, ide o futbalové tréningové centrá, futbalové kempy, futbalové školy, atď.
13. Transfer matching system (TMS): webový dátový informačný systém, ktorého hlavným cieľom je zjednodušiť proces medzinárodných transferov hráčov ako aj zlepšenie transparentnosti a informačného toku. Referencia je aj v Stanovách FIFA.
Nota bene: Termíny vzťahujúce sa na fyzické osoby platia pre obe pohlavia. Akýkoľvek termín použitý v jednotnom čísle platí pre množné číslo a opačne.
7
I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1 Pôsobnosť
1. Tieto pravidlá stanovujú všeobecné a záväzné pravidlá týkajúce sa statusu hráčov, ich oprávnenie zúčastňovať sa na organizovanom futbale a ich transfer medzi klubmi, ktoré patria do rôznych zväzov.
2. Transfer hráčov medzi klubmi, ktoré patria do rovnakého zväzu sa spravuje osobitnými predpismi vydanými príslušným zväzom v súlade s článkom 1 odsekom 3 nižšie, ktoré musí schváliť FIFA. Tieto predpisy musia upravovať pravidlá riešenia sporov medzi klubmi a hráčmi v súlade s princípmi stanovenými v týchto pravidlách. Pravidlá by mali tiež upravovať systém odmeňovania klubov, ktoré investujú do výcviku a výchovy mladých hráčov.
3.
a) Nasledovné ustanovenia sú záväzné na národnej úrovni a musia byť bezo zmeny zahrnuté v predpisoch zväzu: články 2 - 8, 10, 11, 18, 18bis, 19 a 19bis.
b) Každý zväz je povinný do svojich predpisov zahrnúť primerané prostriedky na ochranu zmluvnej stability v súlade so záväzným národným právom a kolektívnymi zmluvami. Zohľadnené musia byť najmä nasledovné zásady:
- článok 13: zásada, že zmluvy sa musia dodržiavať;
- článok 14: zásada, že zmluva môže byť bez následkov vypovedaná ktoroukoľvek zmluvnou stranou, ak je na to oprávnený dôvod;
- článok 15: zásada, že profesionál môže vypovedať zmluvu na základe športových oprávnených dôvodov;
- článok 16: zásada, že trvanie zmluvy nie je možné jednostranne ukončiť počas trvania sezóny;
8
- článok 17, odsek 1 a 2: zásada, že v prípade vypovedania zmluvy bez oprávnených dôvodov má zmluvná strana, ktorá zmluvu porušila zaplatiť kompenzáciu, a že takáto kompenzácia môže byť stanovená aj zmluvou;
- článok 17, odsek 3-5: zásada, že v prípade vypovedania zmluvy bez oprávnených dôvodov budú zmluvnej strane, ktorá zmluvu porušila, uložené sankcie športového charakteru.
4. Tieto pravidlá tiež upravujú uvoľnenie hráčov do reprezentačných družstiev v súlade s ustanoveniami Prílohy 1. Tieto ustanovenia sú záväzné pre všetky zväzy a kluby.
9
II. STATUS HRÁČOV
2 Status hráčov: amatéri a profesionálni hráči
1. Hráči, ktorí sa zúčastňujú na organizovanom futbale, sú buď amatéri alebo profesionáli.
2. Profesionál je hráč, ktorý má písomnú zmluvu s klubom a za svoju futbalovú činnosť je platený viac ako sú jeho účelne vynaložené skutočné náklady. Všetci ostatní hráči sa považujú za amatérov.
3 Opätovné získanie statusu amatéra
1. Hráč registrovaný ako profesionál, sa nemôže opätovne registrovať ako amatér, až kým neuplynie 30 dní od jeho posledného stretnutia, ktoré odohral ako profesionál.
2. Pri opätovnom získaní statusu amatéra nevzniká nárok na žiadnu kompenzáciu. Ak sa hráč opätovne registruje ako profesionál počas 30 mesiacov, od kedy znovu získal status amatéra, jeho nový klub je povinný zaplatiť tréningovú kompenzáciu v súlade s článkom 20.
4 Ukončenie činnosti
1. Profesionáli, ktorí skončia svoju kariéru po uplynutí trvania ich zmlúv a amatéri, ktorí ukončia svoju činnosť, musia zostať registrovaní vo zväze ich posledného klubu na obdobie 30 mesiacov.
2. Toto obdobie začína dňom, kedy hráč posledný krát nastúpil za klub v oficiálnom stretnutí.
10
III. REGISTRÁCIA HRÁČOV
5 Registrácia
1. Hráč musí byť zaregistrovaný zväzom, aby mohol hrať za klub ako profesionál alebo ako amatér v súlade s článkom 2. Iba registrovaní hráči sú oprávnení zúčastňovať sa na organizovanom futbale. Úkonom registrácie hráč súhlasí s dodržiavaním stanov a pravidiel FIFA, konfederácií a zväzov.
2. Hráč môže byť súčasne registrovaný len v jednom klube.
3. Hráči môžu byť počas jednej sezóny registrovaní najviac v troch kluboch. Počas tohto obdobia je hráč oprávnený hrať v oficiálnych stretnutiach iba za dva kluby. Výnimkou z tohto pravidla je, keď hráč prechádza medzi dvoma klubmi, ktoré patria ku zväzom s prekrývajúcimi sa sezónami (napr. začiatok sezóny v lete/jeseni oproti zime/jari), ktorý v takom prípade môže byť oprávnený hrať v oficiálnych stretnutiach za tretí klub počas príslušnej sezóny za predpokladu, že úplne splnil svoje zmluvné záväzky voči svojim predchádzajúcim klubom. Rovnako musia byť dodržané ustanovenia o registračných obdobiach (článok 6) ako aj o minimálnej dĺžke trvania zmluvy (článok 18 odsek 2).
4. Športovej integrite súťaže musí byť za každých okolností venovaný náležitý ohľad. Hráč najmä nesmie hrať oficiálne stretnutie za viac ako dva kluby súťažiace v rovnakej národnej súťaži alebo pohári počas jednej sezóny s ohľadom na prísnejšie individuálne súťažné predpisy členských zväzov.
11
6 Registračné obdobia
1. Hráči sa môžu registrovať len v priebehu jedného z dvoch každoročných registračných období stanovených príslušným zväzom. Výnimkou z tohto pravidla je, že profesionál, ktorému sa skončilo trvanie zmluvy pred skončením registračného obdobia, môže byť registrovaný mimo tohto registračného obdobia. Zväzy sú oprávnené registrovať takýchto profesionálov za predpokladu, že bola náležite zohľadnená športová integrita súťaže. Ak došlo k vypovedaniu zmluvy z oprávneného dôvodu, FIFA môže prijať provizórne opatrenia za účelom zabránenia zneužívania s ohľadom na článok 22.
2. Prvé registračné obdobie začína po ukončení sezóny a zvyčajne končí pred začiatkom novej sezóny. Toto obdobie nemôže presiahnuť dvanásť týždňov. Druhé registračné obdobie zvyčajne nastáva v strede sezóny a nesmie presiahnuť štyri týždne. Tieto dve registračné obdobia pre danú sezónu musia byť zadané do TMS aspoň 12 mesiacov pred ich začiatkom (bližšie pozri Prílohu 3, článok 5.1 odsek 1). FIFA stanoví dátumy pre každý zväz, ktorý ich neoznámi včas.
3. Hráči sa môžu registrovať – okrem výnimky uvedenej v článku 6 odsek 1 – na základe podania platnej žiadosti z klubu príslušnému zväzu v priebehu registračného obdobia.
4. Ustanovenia o registračných obdobiach sa nevzťahujú na súťaže, v ktorých sa zúčastňujú len amatéri. Príslušný zväz určí obdobia, kedy sa hráči môžu pre takéto súťaže registrovať s náležitým ohľadom na športovú integritu súťaže.
12
7 Hráčsky pas
Registrujúci zväz je povinný poskytnúť klubu, v ktorom je hráč registrovaný, hráčsky pas, ktorý obsahuje príslušné údaje o hráčovi. V hráčskom pase má byť uvedený klub (kluby), v ktorom (ktorých) bol hráč registrovaný od sezóny, v ktorej dosiahol 12 rokov veku. Ak sa hráč narodil v období medzi sezónami, hráčsky pas má uvádzať klub, v ktorom bol hráč registrovaný počas sezóny nasledujúcej po jeho 12. narodeninách.
8 Žiadosť o registráciu
Žiadosť o registráciu profesionála sa musí predložiť spolu s kópiou zmluvy hráča. Je na uvážení príslušného rozhodovacieho orgánu, či bude prihliadať na akékoľvek zmluvné dodatky alebo dodatočné zmluvy, ktoré neboli riadne predložené.
9 Medzinárodný transferový certifikát
1. Hráči, registrovaní v jednom zväze, sa na novom zväze môžu registrovať, len keď tento nový zväz prijal Medzinárodný transferový certifikát (ďalej len „ITC“) od bývalého zväzu. ITC sa vydáva bez poplatku a bez akýchkoľvek podmienok alebo časového obmedzenia. Akékoľvek ustanovenia iného významu sú nulitné a neplatné. Zväz, ktorý vydáva ITC, predloží kópiu FIFA. Administratívne postupy pre vydanie ITC sú obsiahnuté v Prílohe 3 článku 8 a Prílohe 3a týchto pravidiel.
2. Zväzom sa zakazuje vyžiadať ITC z dôvodu umožnenia účasti hráča v prípravnom stretnutí.
13
3. Nový zväz je povinný písomne informovať zväz (zväzy) klubu (klubov), ktorý vychovával a vzdelával hráča v období od 12 do 23 rokov veku (bližšie pozri článok 7), o registrácii hráča ako profesionála po doručení ITC.
4. ITC sa nevyžaduje u hráča mladšieho ako 12 rokov.
10 Hosťovanie profesionálov
1. Profesionál môže hosťovať v druhom klube na základe písomnej dohody medzi ním a príslušnými klubmi. Akékoľvek hosťovanie sa spravuje podľa rovnakých pravidiel, ktoré sa vzťahujú na transfer hráčov, vrátane ustanovení o tréningovej kompenzácii a mechanizme solidarity.
2. S ohľadom na článok 5 odsek 3 je minimálnym obdobím hosťovania obdobie medzi dvoma registračnými obdobiami.
3. Klub, ktorý prijal hráča na hosťovanie, nie je oprávnený previesť tohto hráča do tretieho klubu bez písomného súhlasu klubu, ktorý hráča na hosťovanie uvoľnil a príslušného hráča.
11 Neregistrovaní hráči
Ak hráč, ktorý nie je registrovaný zväzom, nastúpi na oficiálne stretnutie, je jeho štart považovaný za neoprávnený. Každý hráč, ktorý nie je registrovaný vo zväze a nastupuje za klub na oficiálnom zápase, hrá protiprávne. Bez ohľadu na akékoľvek opatrenie potrebné na nápravu športových následkov takejto situácie, môže dôjsť aj k uloženiu sankcií hráčovi a/alebo klubu. Právo uložiť takého sankcie má zväz alebo organizátor príslušnej súťaže.
14
12 Výkon disciplinárnych opatrení
1. Akékoľvek disciplinárne opatrenie v trvaní do štyroch stretnutí alebo do troch mesiacov, ktoré bolo uložené hráčovi bývalým zväzom a nebolo ešte (úplne) vykonané v čase transferu, musí byť vykonané novým zväzom, na ktorom bol hráč registrovaný, aby bolo opatrenie vykonané na národnej úrovni. Pri vydaní ITC je bývalý zväz povinný informovať nový zväz prostredníctvom TMS (pre hráčov, ktorí budú registrovaní ako profesionáli) alebo písomne (pre hráčov, ktorí budú registrovaní ako amatéri) o akýchkoľvek takýchto disciplinárnych opatreniach, ktoré ešte neboli (úplne) vykonané.
2. Akékoľvek disciplinárne opatrenie v trvaní nad štyri stretnutia alebo nad tri mesiace, ktoré nebolo ešte (úplne) vykonané hráčom, sa vykoná len ak Disciplinárna komisia FIFA rozšírila účinnosť disciplinárneho opatrenia na celý svet. Okrem toho je bývalý zväz pri vydaní ITC povinný informovať nový zväz prostredníctvom TMS (pre hráčov, ktorí budú registrovaní ako profesionáli) alebo písomne (pre hráčov, ktorí budú registrovaní ako amatéri) o akýchkoľvek takýchto nevykonaných disciplinárnych opatreniach.
15
IV. DODRŽIAVANIE ZMLUVNEJ STABILITY MEDZI PROFESIONÁLMI A KLUBMI
13 Dodržiavanie zmluvy
Trvanie zmluvy medzi profesionálom a klubom sa môže skončiť len uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená alebo po vzájomnej dohode.
14 Vypovedanie zmluvy z oprávneného dôvodu
Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana bez následkov akéhokoľvek druhu (či už zaplatenia kompenzácie alebo uloženia športových sankcií), ak je na to oprávnený dôvod.
15 Vypovedanie zmluvy zo športového oprávneného dôvodu
Etablovaný profesionál, ktorý v priebehu sezóny nastúpil na menej ako 10 % oficiálnych stretnutí, ktoré jeho klub odohral, môže predčasne ukončiť trvanie zmluvy na základe športového oprávneného dôvodu. Pri posudzovaní takýchto prípadov je nutná riadna úvaha nad okolnosťami hráča. Existencia športového oprávneného dôvodu musí byť stanovená podľa princípu individuálneho posudzovania každého prípadu. V takomto prípade sa športové sankcie neuložia, ale môže vzniknúť nárok na kompenzáciu. Profesionál môže vypovedať zmluvu na tomto základe v priebehu 15 dní od posledného oficiálneho stretnutia klubu, za ktorý je registrovaný, v sezóne.
16 Obmedzenie vypovedania zmluvy počas sezóny
Trvanie zmluvy nie je možné jednostranne ukončiť v priebehu trvania sezóny.
16
17 Následky vypovedania zmluvy bez oprávneného dôvodu
Nasledovné ustanovenia sa použijú ak došlo k vypovedaniu zmluvy bez oprávneného dôvodu:
1. Kompenzáciu má v každom prípade zaplatiť strana, ktorá porušila zmluvu. S ohľadom na článok 20 a Prílohu 4 v súvislosti s tréningovou kompenzáciou, a ak nie je v zmluve uvedené niečo iné, sa kompenzácia za porušenie zmluvy vypočíta s ohľadom na právny poriadok príslušnej krajiny, špecifickosť športu a akékoľvek ďalšie objektívne kritéria. Tieto kritéria zahŕňajú najmä odmeny a iné výhody, na ktoré má hráč nárok podľa existujúcej zmluvy a/alebo novej zmluvy, zvyšné obdobie trvania existujúcej zmluvy až do piatich rokov, poplatky a náklady zaplatené alebo vzniknuté bývalému klubu (amortizované po dobu trvania zmluvy) a či k porušeniu zmluvy došlo počas chránenej doby.
2. Nárok na kompenzáciu nemôže byť prevedený na tretiu stranu. Ak má kompenzáciu zaplatiť profesionál, sú za jej zaplatenie spoločne a nerozdielne zodpovední profesionál a jeho nový klub. Výška kompenzácie môže byť uvedená v zmluve alebo dohodnutá zmluvnými stranami.
3. Okrem povinnosti zaplatiť kompenzáciu budú hráčovi, ktorý porušil zmluvu v chránenej dobe, uložené aj športové sankcie. Takouto sankciou je zákaz účasti hráča v oficiálnych stretnutiach v trvaní štyroch mesiacov. V prípade priťažujúcich okolností bude uložený zákaz v trvaní šiestich mesiacov. Tieto športové sankcie sú účinné okamžite po doručení príslušného rozhodnutia hráčovi. Výkon športových sankcií sa prerušuje v období medzi posledným oficiálnym stretnutím sezóny a prvým oficiálnym stretnutím nasledujúcej sezóny, v oboch prípadoch vrátane národných pohárov a medzinárodných klubových súťaží. Výkon športových sankcií sa však neprerušuje, ak je hráč etablovaným členom reprezentačného družstva zväzu, ktorý je oprávnený reprezentovať, a príslušný zväz sa zúčastňuje na finálovej súťaži medzinárodného turnaja v období medzi posledným oficiálnym stretnutím sezóny a prvým oficiálnym stretnutím nasledujúcej sezóny. Jednostranné porušenie zmluvy bez oprávnených dôvodov po uplynutí chránenej doby nevedie k uloženiu
17
športových sankcií. Disciplinárne opatrenia však môžu byť uložené mimo chránenej doby, ak hráč nedoručil klubu výpoveď v priebehu 15 dní od posledného oficiálneho stretnutia klubu, za ktorý je hráč registrovaný, v sezóne (vrátane národných pohárov). Chránená doba začína pri obnovení zmluvy plynúť od začiatku, ak sa trvanie zmluvy predlžuje.
4. Okrem povinnosti zaplatiť kompenzáciu budú klubu, ktorý porušil zmluvu alebo ktorý spôsobil porušenie zmluvy, uložené aj športové sankcie. Platí vyvrátiteľná domnienka, že akýkoľvek klub, ktorý podpísal zmluvu s profesionálom, ktorý vypovedal zmluvu bez oprávneného dôvodu, spôsobil, že profesionál zmluvu porušil. Klubu sa uloží zákaz registrovať nových hráčov na národnej aj medzinárodnej úrovni na dve celé po sebe nasledujúce registračné obdobia. Klub môže registrovať nových hráčov na národnej aj medzinárodnej úrovni až od registračného obdobia nasledujúceho po úplnom vykonaní príslušnej športovej sankcie. Najmä nesmie využiť výnimku a provizórne opatrenia uvedené v článku 6 odsek 1 týchto pravidiel, aby registroval nových hráčov skôr.
5. Akákoľvek osoba podliehajúca Stanovám a predpisom FIFA (funkcionári klubu, agenti hráčov, hráči, atď.), ktorá koná spôsobom zameraným na spôsobenie porušenia zmluvy medzi profesionálom a klubom za účelom sprostredkovať transfer hráča bude sankcionovaná.
18 Osobitné ustanovenia o zmluvách medzi profesionálmi a klubmi
1. Ak sa rokovania o uzatvorení zmluvy zúčastnil agent, musí byť jeho meno uvedené v zmluve.
2. Minimálna dĺžka trvania zmluvy je odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do konca sezóny, pričom maximálna dĺžka trvania zmluvy je päť rokov. Zmluvy akéhokoľvek iného trvania môžu byť povolené, len ak sú v súlade s národným právnym poriadkom. Hráči mladší ako 18 rokov nesmú uzatvoriť profesionálnu zmluvu na obdobie dlhšie ako tri roky. Na žiadne ustanovenie odkazujúce na dlhšie obdobie trvania zmluvy sa neprihliada.
18
3. Klub, ktorý má v úmysle uzatvoriť zmluvu s profesionálom, musí písomne informovať jeho súčasný klub pred tým, než začne s hráčom rokovať. Profesionál môže slobodne uzatvoriť zmluvu s iným klubom, iba ak skončilo trvanie jeho zmluvy s jeho súčasným klubom alebo ak sa má trvanie takejto zmluvy skončiť počas nasledujúcich šiestich mesiacov. Akékoľvek porušenie tohto ustanovenia podlieha primeraným sankciám.
4. Platnosť zmluvy nesmie byť podmienená úspešným absolvovaním lekárskej prehliadky a/alebo udelením pracovného povolenia.
5. Ak profesionál uzatvorí viac ako jednu zmluvu na rovnaké obdobe, použijú sa ustanovenia IV. kapitoly.
19
V. VPLYV TRETÍCH STRÁN
18bis Vplyv tretej strany na kluby
1. Žiadny klub nesmie vstúpiť do zmluvného vzťahu, ktorý by inej zmluvnej strane alebo akejkoľvek tretej strane umožnil získať schopnosť ovplyvniť nezávislosť a politiku klubu vo veciach uzatvárania zmlúv s hráčmi, transfery hráčov alebo výkonnosť jeho družstiev.
2. Disciplinárna komisia FIFA môže klubom, ktoré nedodržiavajú povinnosti uvedené v tomto článku, uložiť disciplinárne opatrenia.
20
VI. MEDZINÁRODNÉ TRANSFERY MALOLETÝCH
19 Ochrana maloletých
1. Medzinárodný transfer je možný, len ak je hráč starší ako 18 rokov.
2. Na toto pravidlo sa vzťahujú tri nasledujúce výnimky:
a) ak sa rodičia maloletého hráča presťahujú do krajiny, kde má klub sídlo, z dôvodov, ktoré sa neviažu na futbal.
b) ak sa transfer maloletého hráča vo veku od 16 do 18 rokov uskutočňuje v rámci Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. V takomto prípade je nový klub povinný splniť nasledovné minimálne povinnosti:
i) zabezpečiť hráčovi adekvátnu futbalovú výchovu a/alebo výcvik podľa najvyšších národných štandardov;
ii) zaručiť hráčovi vysokoškolské a/alebo školské a/alebo odborné vzdelávanie a/alebo výcvik, nad rámec jeho futbalovej výchovy a/alebo výcviku, ktorý umožní hráčovi pokračovať v inej ako futbalovej kariére, ak prestane hrať futbal profesionálne;
iii) vykonať všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby bolo o hráča riadne postarané najlepším možným spôsobom (optimálne štandardy pre bývanie v hosťovskej rodine alebo v klubovom ubytovaní, ustanovenie mentora, atď.);
iv) pri registrácii takéhoto hráča poskytnúť príslušnému zväzu dôkaz, že splnil vyššie uvedené povinnosti.
21
c) ak má hráč trvalý pobyt do 50 km od štátnej hranice a klub susediaceho zväzu, v ktorom chce byť hráč zaregistrovaný má sídlo do 50 km od tejto štátnej hranice. Maximálna vzdialenosť medzi bydliskom hráča a sídlom klubu je 100 km. V takýchto prípadoch musí hráč zostať bývať doma a oba príslušné zväzy musia k takejto registrácii udeliť výhradný súhlas.
3. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú aj na každého hráča, ktorý ešte nebol registrovaný v žiadnom klube a nie je občanom štátu, v ktorom sa chce prvý krát zaregistrovať.
4. Každý zahraničný transfer podľa odseku 2 a každá prvá registrácia podľa odseku 3 podlieha schváleniu subkomisie ustanovenej na tento účel Komisiou FIFA pre hráčsky status. Žiadosť o schválenie registrácie podáva zväz, v ktorom má byť hráč zaregistrovaný. Pôvodný zväz hráča má možnosť k žiadosti podať svoje stanovisko. Žiadosť o registráciu musí byť schválená skôr, než zväz požiada o vydanie ITC a/alebo než zväz zaregistruje hráča po prvý krát. Akékoľvek porušenie týchto ustanovení bude sankcionované disciplinárnou komisiou FIFA podľa disciplinárneho poriadku FIFA. Okrem zväzu, ktorý nepožiadal subkomisiu o schválenie, môže byť sankcionovaný aj bývalý zväz, ktorý bez schválenia subkomisiou vydal ITC, ako aj kluby, ktoré sa na takomto transfere maloletého hráča dohodli.
5. Spôsob podávania žiadostí o prvú registráciu a medzinárodný transfer maloletého upravuje Príloha 2 týchto pravidiel.
22
19bis Registrácia a ohlasovanie maloletých v akadémiách
1. Klub, ktorý prevádzkuje akadémiu, ktorá má právnu, finančnú alebo skutočnú väzbu na klub, je povinný ohlasovať všetkých maloletých hráčov, ktorí akadémiu navštevujú zväzu, v ktorého teritóriu akadémia pôsobí.
2. Každý zväz je povinný zabezpečiť, že akadémia, ktorá nemá právne, finančné alebo skutočné väzby na klub:
a) prevádzkuje klub, ktorý je účastníkom príslušnej národnej súťaže; všetci hráči musia byť ohlásení zväzu, v ktorého teritóriu akadémia pôsobí alebo registrovaní priamo v klube, alebo
b) ohlasuje všetkých maloletých hráčov, ktorí navštevujú akadémiu za účelom trénovania futbalu, zväzu, v ktorého teritóriu akadémia pôsobí.
3. Každý zväz je povinný viesť register, ktorý obsahuje mená a dátumy narodenia maloletých, ktorí boli jeho klubmi alebo akadémiami ohlásení.
4. Ohlásením maloletého hráča sa akadémia a maloletý hráč zaväzujú, že budú praktizovať futbal v súlade so stanovami FIFA, a že budú rešpektovať a podporovať etické princípy organizovaného futbalu.
5. Každé porušenie týchto ustanovení bude sankcionované Disciplinárnou komisiou podľa Disciplinárneho poriadku FIFA.
6. Ustanovenia článku 19 sa vzťahujú aj na ohlasovanie maloletých hráčov, ktorí nie sú príslušníkmi štátu, v ktorom sa ohlasujú.
23
VII. TRÉNINGOVÁ KOMPENZÁCIA A MECHANIZMUS SOLIDARITY
20 Tréningová kompenzácia
Na tréningovú kompenzáciu má nárok klub (kluby), ktorý trénoval hráča: (1) keď hráč podpíše svoju prvú zmluvu ako profesionál a (2) pri každom transfere profesionála do konca sezóny jeho 23. narodenín. Povinnosť zaplatiť tréningovú kompenzáciu vzniká, či už k transferu došlo počas, alebo po skončení trvania zmluvy hráča. Ustanovenia o tréningovej kompenzácii sú upravené v Prílohe 4 týchto pravidiel.
21 Mechanizmus solidarity
Ak dôjde k transferu profesionála pred skončením trvania jeho zmluvy, každý klub, ktorý sa podieľal na jeho výchove a výcviku, má nárok na časť kompenzácie, ktorá bola zaplatená jeho bývalému klubu (solidárny príspevok). Ustanovenia týkajúce sa solidárnych príspevkov sú uvedené v Prílohe 5 týchto pravidiel.
24
VIII. PRÁVOMOC A PRÍSLUŠNOSŤ
22 Právomoc FIFA
Bez ohľadu na právo akéhokoľvek hráča alebo klubu uplatniť si nárok na náhradu škody pred civilným súdom pri pracovno-právnych sporoch, má FIFA právomoc prerokovať:
a) spory medzi klubmi a hráčmi v súvislosti s dodržiavaním zmluvnej stability (články 13 - 18), ak ide o vyžiadanie ITC a nároku zainteresovanej strany vo vzťahu k tomuto vyžiadaniu ITC, najmä s ohľadom na vydanie ITC, športové sankcie alebo kompenzáciu za porušenie zmluvy;
b) pracovno-právne spory medzi klubom a hráčom s medzinárodným rozmerom, pokiaľ na národnej úrovni v rámci zväzu a/alebo na základe kolektívnej zmluvy nie je zriadený nezávislý arbitrážny tribunál zaručujúci spravodlivý proces a rešpektujúci princíp rovnoprávneho zastúpenia hráčov a klubov;
c) pracovno-právne spory medzi klubom alebo zväzom a trénerom s medzinárodným rozmerom, pokiaľ na národnej úrovni neexistuje nezávislý arbitrážny tribunál zaručujúci spravodlivý proces;
d) spory týkajúce sa tréningovej kompenzácie (článok 20) a mechanizmu solidarity (článok 21) medzi klubmi patriacimi do rôznych zväzov;
e) spory týkajúce sa mechanizmu solidarity (článok 21) medzi klubmi patriacimi do rovnakého zväzu za predpokladu, že k transferu hráča, ktorý je základom sporu, dôjde medzi klubmi patriacimi do rôznych zväzov;
f) spory medzi klubmi patriacimi do rôznych zväzov, ktoré nespadajú do prípadov uvedených v odsekoch a), d) a e).
25
23 Komisia pre hráčsky status
1. Komisia pre hráčsky status má právomoc rozhodovať spory vo veciach podľa článku 22 c) a f) a rovnako aj vo všetkých ostatných sporoch vyplývajúcich z uplatňovania týchto pravidiel, okrem sporov podľa článku 24.
2. V prípade pochybností pri určení právomoci Komisie pre hráčsky status alebo Komory pre riešenie sporov, predseda Komisie pre hráčsky status rozhodne, ktorý orgán má právomoc vo veci konať.
3. Komisia pre hráčsky status rozhoduje spory za prítomnosti najmenej troch členov vrátane predsedu alebo podpredsedu, pokiaľ vec nie je takej povahy, že ju môže vyriešiť aj samosudca. V naliehavých prípadoch alebo v prípadoch, ktoré nevyvolávajú žiadne náročné vecné a právne otázky, a v prípade rozhodovania o provizórnej registrácii hráča vo vzťahu k medzinárodnému uvoľneniu podľa Prílohy 3 článku 8 a Prílohy 3a, môže vo veci rozhodnúť ako samosudca predseda alebo ním ustanovená osoba, ktorá musí byť členom komisie. Každá strana má právo sa v priebehu konania jeden krát vyjadriť. Voči rozhodnutiam samosudcu alebo Komisie pre hráčsky status je možné podať odvolanie na Športový arbitrážny súd (CAS).
24 Komora pre riešenie sporov (DRC)
1. DRC má právo rozhodovať spory vo veciach podľa 22 a), b), d) a e) s výnimkou sporov, ktoré sa týkajú vydania ITC.
2. DRC rozhoduje za prítomnosti najmenej troch členov, vrátane predsedu alebo podpredsedu, pokiaľ vec nie je takej povahy, že ju môže vyriešiť aj sudca DRC. Členovia DRC ustanovia spomedzi svojich členov sudcu DRC pre kluby a jedného pre hráčov. Sudca DRC môže rozhodovať v nasledovných prípadoch:
26
i) všetky spory, ktorých hodnota je do 100 000 CHF;
ii) spory týkajúce sa výpočtu tréningovej kompenzácie bez komplexných vecných a právnych otázok alebo v ktorých má DRC jasnú, zavedenú rozhodovaciu prax;
iii) spory týkajúce sa výpočtu solidárnych príspevkov bez komplexných vecných a právnych otázok alebo v ktorých má DRC jasnú, zavedenú rozhodovaciu prax.
Sudca DRC je povinný postúpiť komore veci, ktoré sa týkajú zásadných otázok. Komora pozostáva z rovnakého počtu zástupcov klubov a hráčov, okrem tých prípadov, ktoré môže rozhodnúť sudca DRC. Každá strana má právo sa v priebehu konania jeden krát vyjadriť. Voči rozhodnutiam DRC alebo sudcu DRC je možné podať odvolanie na Športový arbitrážny súd (CAS).
25 Pravidlá konania
1. Samosudca a sudca DRC spravidla rozhodne do 30 dní od prijatia platného návrhu a Komisia pre hráčsky status alebo Komora pre riešenie sporov rozhodne do 60 dní. Konanie sa riadi podľa Pravidiel upravujúcich konania Komisie pre hráčsky status a Komory pre riešenie sporov (pozn.: Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber).
2. Maximálne trovy konania pred Komisiou pre hráčsky status, vrátane samosudcu ako aj DRC, vrátane sudcu DRC, vo veciach týkajúcich sa tréningovej kompenzácie a mechanizmu solidarity sú 25 000 CHF a spravidla ich hradí strana, ktorá nebola v konaní úspešná. Pomerné rozdelenie trov musí byť v rozhodnutí odôvodnené. Konania pred DRC a sudcom DRC vo veciach sporov týkajúcich sa dodržiavania zmluvnej stability ako aj pracovno-právnych sporov medzi klubom a hráčom s medzinárodným rozmerom sú bez poplatku.
27
3. Disciplinárne konania za porušenie týchto pravidiel, ak nie je uvedené inak, prebiehajú v súlade s Disciplinárnym poriadkom FIFA.
4. Ak je dôvod domnievať sa, že sa k veci viažu disciplinárne otázky, Komisia pre hráčsky status, Komora pre riešenie sporov, samosudca alebo sudca DRC (podľa povahy veci) predloží podnet komisii so žiadosťou o začatie disciplinárneho konania podľa Disciplinárneho poriadku FIFA.
5. Komisia pre hráčsky status, Komora pre riešenie sporov, samosudca alebo sudca DRC (podľa povahy veci) sa nebude zaoberať vecou súvisiacou s týmito pravidlami, ak od rozhodnej udalosti, ktorá je základom sporu, uplynuli viac ako dva. Táto lehota sa preskúma z úradnej povinnosti v každej individuálnej veci.
6. Komisia pre hráčsky status, Komora pre riešenie sporov, samosudca alebo sudca DRC (podľa povahy veci) zohľadní pri rozhodovaní tieto pravidlá, pričom zváži všetky príslušné dohody, zákony a/alebo kolektívne zmluvy, ktoré existujú na národnej úrovni, ako aj špecifickosť športu.
7. Podrobné pravidlá konania pre rozhodovanie sporov založených uplatnením týchto pravidiel sú upravené v Pravidlách upravujúcich konania Komisie pre hráčsky status a Komory pre riešenie sporov (pozn.: Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber).
28
IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
26 Prechodné ustanovenia
1. Akákoľvek vec, ktorá bola predložená FIFA pred nadobudnutím účinnosti týchto pravidiel bude posúdená podľa predchádzajúcich pravidiel.
2. Vo všeobecnosti budú všetky ďalšie veci posúdené podľa týchto pravidiel s výnimkou nasledovných:
a) spory súvisiace s tréningovou kompenzáciou;
b) spory súvisiace s mechanizmom solidarity;
c) pracovno-právne spory založené zmluvným vzťahom uzatvoreným pred 1. septembrom 2001.
Všetky prípady, ktoré nepodliehajú tomuto všeobecnému pravidlu, budú posúdené podľa pravidiel, ktoré boli účinné v čase uzatvorenia zmluvy , ktorá je predmetom sporu alebo keď vznikli sporné skutočnosti.
3. Členské zväzy upravia svoje predpisy v súlade s článkom 1, aby zabezpečili súlad s týmito pravidlami a predložia ich FIFA na schválenie. Bez ohľadu na vyššie uvedené, každý členský zväz uplatní článok 1 odsek 3a).
27 Veci neupravené týmito pravidlami
O veciach neupravených týmito pravidlami a v prípadoch vyššej moci rozhoduje Výkonný výbor FIFA, ktorého rozhodnutia sú konečné.
29
28 Oficiálne jazyky
V prípade akejkoľvek nezrovnalosti v interpretácii anglických, francúzskych, španielskych alebo nemeckých textov týchto pravidiel je rozhodným znenie anglického textu.
29 Účinnosť
Tieto pravidlá schválil Výkonný výbor FIFA dňa 27. septembra 2012 a účinnosť nadobúdajú dňa 1. decembra 2012.
Zürich, 27. september 2012
Za výkonný výbor FIFA
Prezident: Generálny sekretár:
Joseph S. Blatter Jérôme Valcke
30
PRÍLOHA 1
UVOĽŇOVANIE HRÁČOV DO REPREZENTAČNÝCH DRUŽSTIEV
1 Zásady
1. Kluby sú povinné uvoľňovať svojich registrovaných hráčov do reprezentačných družstiev krajiny, za ktorú je hráč oprávnený hrať na základe jeho národnosti, ak ich nominuje príslušný zväz, aby hrali v medzištátnom stretnutí medzi dvoma reprezentačnými družstvami patriacimi k rôznym zväzom. Akákoľvek dohoda medzi hráčom a klubom o opaku je zakázaná.
2. Uvoľňovanie hráčov podľa odseku 1 tohto článku je záväzné pre stretnutia v dňoch uvedených v koordinovanom kalendári medzištátnych stretnutí a pre všetky stretnutia, pre ktoré povinnosť uvoľniť hráčov existuje na základe osobitného rozhodnutia Výkonného výboru FIFA.
3. Na stretnutia plánované v dňoch, ktoré nie sú uvedené v koordinovanom kalendári medzištátnych stretnutí, nie je povinnosť hráčov uvoľňovať.
4. Hráči musia byť uvoľnení na obdobie prípravy pred stretnutím, ktoré je stanovené nasledovne:
a) priateľské stretnutia: 48 hodín
b) kvalifikačné stretnutia na medzištátny turnaj:
- štyri dni (vrátane dňa stretnutia). Toto obdobie uvoľnenia sa predlžuje na päť dní, ak sa dané stretnutie uskutoční v inej konfederácii ako je tá, v ktorej je hráčov klub registrovaný;
- pred dvoj-stretnutiami (piatok – utorok) uvedenými v koordinovanom kalendári medzištátnych stretnutí, je doba uvoľnenia v každom prípade päť dní pred začiatkom časového rozpätia uvedeného v kalendári (vrátane príslušného piatku);
31
c) kvalifikačné stretnutia na medzištátny turnaj, ktoré sa konajú v deň vyhradený na priateľské stretnutia: 48 hodín;
d) priateľské stretnutia, ktoré sa konajú v deň vyhradený na kvalifikačné stretnutia medzištátneho turnaja: 48 hodín;
e) záverečná časť súťaže medzištátneho turnaja: 14 dní pred úvodným stretnutím súťaže.
Hráči sa pripoja k družstvu zväzu najneskôr do 48 hodín pred začiatkom stretnutia.
5. Hráči zväzov, ktoré sa automaticky kvalifikovali do záverečnej súťaže Majstrovstiev sveta FIFA™ alebo do kontinentálnych majstrovstiev pre národné „A“ družstvá, musia byť uvoľnení na priateľské stretnutia v dňoch vyhradených na oficiálne kvalifikačné stretnutia v súlade so smernicami, ktoré by sa vzťahovali na oficiálne stretnutia uskutočnené v týchto dňoch.
6. Kluby a príslušné zväzy sa môžu dohodnúť na dlhšej dobe uvoľnenia.
7. Hráči, ktorí sa pripojili k reprezentačným družstvám na základe nominácie svojich zväzov podľa ustanovení tohto článku musia pokračovať v plnení povinností vo svojich kluboch najneskôr do 24 hodín po skončení stretnutia, na ktoré boli nominovaní. Toto obdobie sa predĺži na 48 hodín, ak sa príslušné stretnutie konalo v inej konfederácii ako je tá, v ktorej je hráčov klub registrovaný. Kluby musia byť písomne informované o rozvrhu odchodu a návratu hráča desať dní pred stretnutím. Zväzy musia zabezpečiť, že sa hráči môžu po stretnutí do svojich klubov včas vrátiť.
8. Ak hráč nepokračuje v plnení svojich povinností vo svojom klube v lehote ustanovenej v tomto článku, kráti sa doba uvoľnenia v prípade budúcej nominácie hráča nasledovne:
a) priateľské stretnutia: 24 hodín;
b) kvalifikačné stretnutia: tri dni;
c) záverečná súťaž medzinárodného turnaja: desať dní.
32
9. Ak zväz opakovane poruší tieto ustanovenia, Komisia pre hráčsky status môže uložiť primerané sankcie, vrátane, nie však výlučne:
a) pokuty;
b) skrátenie doby uvoľnenia;
c) zákaz nominovania hráča (hráčov) na nasledujúce stretnutie (stretnutia).
2 Finančné podmienky a poistenie
1. Kluby, ktoré uvoľnia hráča podľa ustanovení tejto prílohy nemajú nárok na finančnú kompenzáciu.
2. Zväz, ktorý nominuje hráča, znáša náklady na cestovné, ktoré hráčovi vznikli z dôvodu nominácie.
3. Klub, v ktorom je hráč registrovaný, je zodpovedný za jeho poistenie pre prípad choroby a úrazu počas celej doby, na ktorú bol hráč uvoľnený. Toto poistenie sa musí vzťahovať aj na akékoľvek zranenia hráča v priebehu medzinárodného stretnutia (stretnutí).
4. Ak profesionál z kategórie mužov počas doby, na ktorú bol uvoľnený pre A družstvo reprezentácie v termíne stanovenom v koordinovanom kalendári medzištátnych stretnutí utrpí telesné zranenie spôsobené neúmyselnou nehodou, a je z tohto dôvodu dočasne úplne telesne postihnutý, odškodní FIFA klub, v ktorom je takýto hráč registrovaný. Podmienky a pravidlá takéhoto odškodnenia stanovuje FIFA Technical Bulletin – Club Protection Programme.
33
3 Nominácia hráčov
1. Vo všeobecnosti platí, že každý hráč, ktorý je registrovaný v klube, je povinný kladne odpovedať na nomináciu zväzu, za ktorý je oprávnený hrať na základe svojej národnosti a hrať za jedno z jeho reprezentačných družstiev.
2. Zväzy, ktoré majú záujem nominovať hráča, ktorý hrá v zahraničí, musia písomne oboznámiť hráča najmenej 15 dní pred dňom stretnutia, na ktorý ho nominujú. Zväzy, ktoré chcú nominovať hráča do záverečnej súťaže medzištátneho turnaja, musia písomne oboznámiť hráča najmenej 15 dní pred začiatkom 14 dňového prípravného obdobia (pozri tiež Príloha 1 článok 1 odsek 4 e)). V rovnakom čase je zväz povinný informovať klub hráča. Klub musí potvrdiť uvoľnenie hráča v priebehu nasledujúcich šiestich dní.
3. Zväzy, ktoré požadujú FIFA o pomoc pri uvoľnení hráča, ktorý hrá v zahraničí, tak môžu urobiť iba za nasledovných dvoch podmienok:
a) Zväz, v ktorom je hráč registrovaný, bol neúspešne požiadaný o intervenciu.
b) Prípad bol predložený FIFA najmenej päť dní pred dňom stretnutia, na ktorý je hráč nominovaný.
4 Zranení hráči
Hráč, ktorý z dôvodu zranenia alebo choroby nie je schopný vyhovieť nominácii zväzu, ktorý je oprávnený reprezentovať na základe svojej národnosti, podstúpi, ak to zväz vyžaduje, lekárske vyšetrenie lekárom, ktorého určí zväz. Ak o to hráč požiada, takéto lekárske vyšetrenie sa vykoná na území zväzu, v ktorom je hráč registrovaný.
34
5 Obmedzenie oprávnenia hrať za klub
Hráč, ktorého zväz vybral do jedného zo svojich reprezentačných družstiev, nie je oprávnený hrať za klub, v ktorom je registrovaný počas obdobia, na ktoré bol uvoľnený alebo mal byť uvoľnený podľa ustanovení tejto prílohy, ak príslušný zväz neurčí inak. Toto obmedzenie oprávnenia hrať za klub sa pre klub navyše predĺži o päť dní v prípade, že hráč z akéhokoľvek dôvodu odmietol alebo nebol schopný vyhovieť nominácii zväzu.
6 Disciplinárne opatrenia
1. Za porušenia akýchkoľvek vyššie uvedených ustanovení tejto prílohy budú uložené disciplinárne opatrenia.
2. Navyše, ak klub odmietne uvoľniť hráča alebo zanedbá túto povinnosť napriek ustanoveniam tejto prílohy, Komisia pre hráčsky status požiada zväz, v ktorom je klub registrovaný, o kontumáciu každého stretnutia, v ktorom hráč nastúpil. Akékoľvek body, ktoré daný klub takto získal, sa odpočítajú. Akékoľvek stretnutie, ktoré sa konalo podľa pohárového systému, sa bude posudzovať tak, že zvíťazilo družstvo súpera, bez ohľadu na výsledok.
3. Ak sa hráč omešká s pokračovaním plnenia si povinností v klube viac ako raz po tom, čo bol zväzom nominovaný, môže Komisia pre hráčsky status na základe žiadosti klubu uložiť hráčovi a/alebo zväzu ďalšie sankcie.
35
PRÍLOHA 2
POSTUPY PRI ŽIADOSTI O PRVÚ REGISTRÁCIU A MEDZINÁRODNÝ TRANSFER MALOLETÝCH (ČLÁNOK 19 ODSEK 4)
1 Zásady
1. Všetky žiadosti o prvú registráciu maloletého podľa článku 19 odsek 3 alebo žiadosť o medzinárodný transfer maloletého podľa článku 19 odsek 2 musia byť podané a spracované cez TMS.
2. Ak nie je uvedené inak, uplatnia sa v konaní o žiadosti Pravidlá o konaní Komisie pre hráčsky status a Komory pre riešenie sporov, okrem miernych odchýlok, ktoré môžu vzniknúť z dôvodu počítačových procesov.
2 Zodpovednosť členských zväzov
1. Všetky členské zväzy sú povinné pravidelne sledovať kartu „Maloletí“ („Minors“) v TMS minimálne raz za tri dni a dávať obzvlášť pozor na akékoľvek otázky alebo žiadosti o stanoviská.
2. Členské zväzy sú plne zodpovedné za akékoľvek procesné ujmy, ktoré môžu vzniknúť z dôvodu nerešpektovania vyššie uvedeného odseku 1.
36
3 Zloženie subkomisie
1. Subkomisia ustanovená Komisiou pre hráčsky status sa skladá z predsedu a podpredsedu Komisie pre hráčsky status a deviatich členov.
2. Vzhľadom na naliehavú povahu príslušných žiadostí rozhodujú vo všeobecnosti všetci členovia subkomisie ako samosudcovia. Subkomisia však môže tiež vydávať rozhodnutia v zložení troch a viac členov.
4 Priebeh konania
1. Všetky zainteresované strany v konaní sú povinné konať v dobrej viere.
2. Všetky zainteresované strany v konaní sú povinné hovoriť subkomisii pravdu. Akémukoľvek zväzu alebo klubu, ktorý bude uznaný vinným, že uviedol nepravdivé alebo falošné údaje subkomisii alebo zneužil postup podávania žiadostí v TMS na nelegálne účely, môžu byť uložené sankcie.
3. Subkomisia môže využiť všetky dostupné prostriedky na to, aby boli tieto pravidlá konania dodržiavané.
4. FIFA TMS GmbH prešetruje záležitosti týkajúce sa povinností strán podľa tejto prílohy. Všetky strany sú povinné spolupracovať pri zisťovaní skutočností. Najmä, sú povinné, na základe primerane včasného oznámenia, vyhovieť žiadostiam o poskytnutie akýchkoľvek dokumentov, informácií alebo iných vecí akejkoľvek povahy, ktoré sú v držbe strán. Ďalej sú strany povinné spolupracovať pri sprostredkovaní a zaobstaraní dokumentov, informácií alebo akýchkoľvek iných vecí akejkoľvek povahy, ktoré nie sú v držbe strán, ale ktoré sú strany oprávnené získať. Nerešpektovanie týchto výziev od FIFA TMS GmbH môže viesť k uloženiu sankcií Disciplinárnou komisiou FIFA.
37
5 Začiatok konania, doručovanie dokumentov
1. Žiadosť o odsúhlasenie prvej registrácie (článok 19 odsek 3) alebo medzinárodného transferu (článok 19 odsek 2) musia byť vložené do TMS príslušným zväzom. Na žiadosti podľa vyššie uvedených ustanovení podané akýmkoľvek iným spôsobom sa neprihliada.
2. Podľa okolností danej veci, je zväz ktorý podáva žiadosť povinný vložiť do TMS aj určené dokumenty z nasledovného zoznamu:
- doklad totožnosti a národnosti – hráč
- doklad totožnosti a národnosti – rodičia hráča
- pracovná zmluva – hráč
- pracovná zmluva – rodičia hráča
- pracovné povolenie – hráč
- pracovné povolenie – rodičia hráča
- doklad o bydlisku – hráč
- doklad o bydlisku – rodičia hráča
- dokumentácia o školskom vzdelávaní
- dokumentácia o futbalovom vzdelávaní
- dokumentácia o spôsobe ubytovania/starostlivosti
- súhlas rodičov
- doklad o vzdialenosti: pravidlo 50 km
- doklad o súhlase druhého zväzu.
3. Ak nie je predložený vyžadovaný dokument, alebo ak nie je predložený preklad alebo oficiálne potvrdenie v súlade s článkom 7 nižšie, žiadateľ bude riadne informovaný v TMS. Žiadosť bude spracovaná, len ak budú predložené všetky vyžadované dokumenty alebo preklady a oficiálne potvrdenia v súlade s článkom 7 nižšie.
38
4. Žiadateľ môže spolu so žiadosťou predložiť aj akékoľvek iné dokumenty, ktoré považuje za potrebné. Subkomisia si môže kedykoľvek vyžiadať od žiadateľa ďalšie dokumenty.
6 Vyjadrenie, nepodanie vyjadrenia
1. V prípade žiadosti o odsúhlasenie medzinárodného transferu budú bývalému zväzu sprístupnené všetky neutajené dokumenty v TMS a bude požiadaný podať v lehote siedmich dní vyjadrenie prostredníctvom TMS.
2. Bývalý zväz môže predložiť aj akékoľvek dokumenty, ktoré považuje za potrebné, prostredníctvom TMS.
3. Ak bývalý zväz vyjadrenie nepodá, subkomisia rozhodne na základe dostupných dokumentov.
7 Jazyk dokumentov
Ak nie je dokument dostupný v jednom zo štyroch oficiálnych jazykov FIFA, zväz je povinný predložiť buď preklad dokumentu do jedného zo štyroch oficiálnych jazykov FIFA alebo oficiálne potvrdenie príslušného zväzu, v ktorom zhrnie príslušné skutočnosti každého dokumentu v jednom zo štyroch oficiálnych jazykov FIFA. Ak tak neurobí, môže to mať za následok, že subkomisia v súlade s článkom 5 odsek 3 vyššie, na dokument nebude prihliadať.
39
8 Lehoty
1. Lehoty sú právne stanovené prostredníctvom TMS.
2. Všetky podania musia byť do TMS vložené v lehote podľa časového pásma príslušného zväzu. Bývalý zväz môže prostredníctvom TMS predložiť aj akékoľvek dokumenty, ktoré považuje za potrebné.
9 Oznamovanie rozhodnutí, opravné prostriedky
1. Príslušnému zväzu (zväzom) budú rozhodnutia subkomisie právne oznámené cez TMS. Oznámenie je považované za doručené momentom vloženia rozhodnutia do TMS. Takéto oznámenie rozhodnutia je právne záväzné.
2. Príslušný zväz (zväzy) bude informovaný o výroku rozhodnutia. V rovnakom čase bude zväz (zväzy) informovaný, že má desať dní odo dňa doručenia oznámenia, počas ktorých môže písomne prostredníctvom TMS požiadať o odôvodnenie rozhodnutia, a ak tak neurobí, tak rozhodnutie bude konečné a záväzné. Ak zväz požiada o odôvodnenie rozhodnutia, bude mu odôvodnenie v plnom rozsahu písomne oznámené prostredníctvom TMS. Lehota na podanie odvolania začína plynúť po doručení odôvodnenia rozhodnutia. Všetky podania musia byť do TMS vložené v lehote podľa časového pásma príslušného zväzu. Bývalý zväz môže prostredníctvom TMS predložiť aj akékoľvek dokumenty, ktoré považuje za podstatné.
40
PRÍLOHA 3
TRANSFER MATCHING SYSTEM
1 Pôsobnosť
1. Transfer Matching System (TMS; pozri bod 13 definície pojmov) je vytvorený tak, aby zabezpečil, že futbalové orgány majú k dispozícii viac informácií o medzinárodných transferoch hráčov. To zvýši transparentnosť individuálnych transakcií, čo zase zvýši kredibilitu a postavenie celého transferového systému.
2. TMS je vytvorený tak, aby jasne od seba odlíšil rôzne platby vzťahujúce sa na medzinárodné transfery hráčov. Všetky takéto platby musia byť do systému vložené, pretože iba tak je možné byť transparentný pri sledovaní obehu peňazí. V rovnakom čase systém od zväzov vyžaduje, aby zaistili, že ide o transfer skutočného hráča a nie fiktívneho hráča z dôvodu nelegálnych aktivít, ako napríklad pranie peňazí.
3. TMS pomáha zabezpečiť ochranu maloletých. Ak sa maloletý registruje prvý krát a nie je príslušníkom daného štátu alebo je spojený s medzinárodným transferom, musí to odsúhlasiť subkomisia ustanovená z tohto dôvodu Komisiou pre hráčsky status (bližšie pozri článok 19 odsek 4). Žiadosť zväzu o odsúhlasenie registrácie maloletého na základe článku 19 odsek 2 a 3 a následný rozhodovací proces sa musí vykonať prostredníctvom TMS (bližšie pozri Prílohu 2).
4. V rámci tejto prílohy (bližšie výslovne pozri článok 1 odsek 5) je TMS prostriedkom akým sa vyžiadavajú a doručujú ITC.
5. Používanie TMS je povinné pre všetky medzinárodné transfery profesionálnych hráčov mužského pohlavia v rámci futbalu jedenásť na jedenásť hráčov a akákoľvek registrácia takéhoto hráča bez použitia TMS bude považovaná za
41
neplatnú. V nasledujúcich článkoch tejto prílohy znamená pojem „hráč“ výhradne hráč mužského pohlavia, ktorý sa zúčastňuje vo futbale jedenásť na jedenásť hráčov. Termín „medzinárodný prestup“ znamená výhradne transfer takýchto hráčov medzi dvoma zväzmi.
6. Medzinárodný transfer musí byť zadaný do TMS kedykoľvek sa má hráč registrovať ako profesionál (bližšie pozri článok 2 odsek 2).
2 Systém
1. TMS poskytuje zväzom a klubom webový dátový informačný systém vytvorený na riadenie a monitorovanie medzinárodných transferov.
2. V závislosti od typu inštrukcie musia byť zadané rôzne informácie.
3. V prípade medzinárodného transferu, pri ktorom nedošlo k uzatvoreniu zmluvy o transfere, musí nový klub podať konkrétne informácie a nahrať do TMS určité dokumenty súvisiace s transferom. Proces sa potom presunie na zväzy pre elektronické spracovanie ITC (bližšie pozri článok 8 nižšie).
4. V prípade medzinárodného transferu, pri ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy o transfere, musia oba zainteresované kluby, nezávisle jeden od druhého, podať informácie, a kde je potrebné, nahrať určité dokumenty súvisiace s transferom do TMS akonáhle došlo k uzatvoreniu zmluvy.
5. V prípade uvedenom v predchádzajúcom odseku vyššie, sa proces presunie na zväzy pre elektronické spracovanie ITC (bližšie pozri článok 8 nižšie) iba vtedy, ak došlo k dohode na úrovni klubov.
42
3 Používatelia
1. Všetci používatelia sú povinní konať v dobrej viere.
2. Všetci používatelia sú povinní kontrolovať TMS v pravidelných denných intervaloch a dávať obzvlášť pozor na akékoľvek otázky alebo žiadosti o stanoviská.
3. Používatelia sú zodpovední za to, že majú všetko potrebné vybavenie, aby si mohli plniť svoje povinnosti.
3.1 Kluby
1. Kluby sú zodpovedné za vkladanie a potvrdzovanie transferových inštrukcií v TMS a, kde je to potrebné, zabezpečiť, že sa potrebné informácie zhodujú. To tiež zahŕňa nahrávanie vyžadovaných dokumentov.
2. Kluby sú zodpovedné za zabezpečenie, že majú potrebné vzdelanie a vedomosti potrebné na plnenie ich povinností. Z tohto dôvodu musia kluby ustanoviť TMS manažérov, ktorí sú vyškolení na ovládanie TMS, a sú zodpovedné aj za vyškolenie prípadného náhradného TMS manažéra, ak je to potrebné, a to tak, aby boli kluby vždy v pozícii plniť svoje povinnosti v TMS. Administrátori TMS a príslušná poradenská linka (hotline) im môže asistovať v tejto súvislosti so všetkými technickými problémami, ak je to potrebné. V tejto súvislosti ďalej platí článok 5.3 tejto prílohy.
3.2 Zväzy
1. Zväzy sú zodpovedné za udržiavanie údajov o sezónach, registračných obdobiach ako aj o kluboch (vrátane, najmä kategorizácia klubov súvisiaca s tréningovou kompenzáciou) a agentoch. Ďalej sú zodpovedné za vykonávanie elektronického ITC procesu (pozri bližšie článok 8 nižšie), a keď je to potrebné, za potvrdzovanie hráčov, ktorí sa odregistrujú z ich zväzu.
43
2. Zväzy sú zodpovedné za to, že majú potrebné vzdelanie a vedomosti na plnenie ich povinností. Z tohto dôvodu je každý zväz povinný ustanoviť TMS manažéra a aspoň jedného ďalšieho používateľa, ktorí sú vyškolení používať TMS. Zväzy sú zodpovedné aj za vyškolenie prípadného náhradného TMS manažéra, ak je to potrebné, a to tak, aby boli zväzy vždy v pozícii plniť svoje povinnosti v TMS. Administrátori TMS a príslušná poradenská linka (hotline) im môže asistovať v tejto súvislosti so všetkými technickými problémami, ak je to potrebné.
3.3 Generálny sekretariát FIFA
Rôzne príslušné oddelenia v rámci generálneho sekretariátu FIFA sú zodpovedné za:
a) vkladanie príslušných športových sankcií a spravovanie možných námietok porušenia predpisov;
b) vkladanie príslušných disciplinárnych opatrení;
c) vkladanie suspendovania zväzov.
3.4 Dôvernosť a prístup
1. Zväzy a kluby udržiavajú všetky informácie získané z prístupu do TMS prísne dôverné a príjmu primerané opatrenia a uplatnia najvyššiu mieru opatrnosti, aby za každých okolností garantovali úplnú dôvernosť. Navyše, zväzy a kluby použijú dôverné informácie výhradne na zabezpečenie hráčskych transakcií, v ktorých sú priamo zainteresovaní.
2. Zväzy a kluby zabezpečia, že do TMS majú prístup len autorizovaní používatelia. Navyše, zväzy a kluby vyberajú, školia a kontrolujú autorizovaných používateľov s najvyššou možnou starostlivosťou.
44
4 Povinnosti klubov
1. Kluby musia používať TMS na medzinárodné transfery hráčov.
2. Kluby musia poskytnúť nasledovné povinné údaje pri vytváraní inštrukcie, podľa povahy:
– typ inštrukcie (angažovať hráča alebo uvoľniť hráča)
– údaj, či ide o transfer trvalý alebo hosťovanie
– údaj, či došlo k uzatvoreniu zmluvy o transfere s bývalým klubom
– údaj, či sa transfer vzťahuje na výmenu hráčov
– ak sa týka skoršej inštrukcie o hosťovaní, údaj či:
• ide o návrat z hosťovania; alebo
• ide o predĺženie hosťovania; alebo
• sa hosťovanie mení na trvalý transfer
– meno, dátum narodenia a štátnu príslušnosť (príslušnosti) hráča
– bývalý klub hráča
– bývalý zväz hráča
– dátum zmluvy o transfere
– dátum začiatku a konca hosťovania
– meno, druh a provízia agenta klubu
– dátum začiatku a konca trvania zmluvy hráča s bývalým klubom
– dôvod ukončenia trvania zmluvy hráča s bývalým klubom
– dátum začiatku a konca trvania zmluvy hráča s novým klubom
– pevne stanovenú odmenu hráča ako je uvedená v zmluve hráča s novým klubom
– meno a druh agenta hráča
– údaj, či ide o odplatný prestup s uvedením platieb nasledovne:
45
• fixná platba za prestup vrátane splátok, ak boli dohodnuté
• zaplatenie akejkoľvek platby za uplatnenie ustanovenia zmluvy v zmluve hráča s jeho bývalým klubom, na základe ktorej bola dohodnutá kompenzácia za ukončenie trvania príslušnej zmluvy
• podmienená platba za prestup vrátane informácií podmienkach
• solidárny príspevok
• tréningová kompenzácia
– mena platby
– suma (sumy), dátum (dátumy) a prijímateľa (prijímateľov) pre každú vyššie uvedenú platbu
– vlastné bankové údaje (názov alebo kód banky; číslo účtu alebo IBAN; adresa banky; vlastník účtu)
– vyhlásenie o platbách tretím stranám a vplyve tretích strán.
3. Kluby sú tiež povinné nahrať minimálne povinné dokumenty, ktoré podporujú vložené informácie v TMS (bližšie pozri Prílohu 3 článok 8.2 odsek 1) a poskytnúť potvrdenie príslušných inštrukcií.
4. Rovnako, keď nastanú nezrovnalosti v údajoch, ktoré majú byť zhodné, musia ich kluby vyriešiť v spolupráci s druhým dotknutým klubom.
5. Postup pri vyžiadaní ITC (bližšie pozri Prílohu 3 článok 8.2 odsek 1) môže nastať až potom, čo klub (kluby) splnil svoje povinnosti v súlade s predchádzajúcimi odsekmi tohto článku.
6. Kluby musia deklarovať v TMS každú vykonanú platbu. To sa týka aj platieb, ktoré zaplatil nový klub bývalému klubu hráča na základe ustanovení zmluvy v zmluve hráča s jeho bývalým klubom aj napriek tomu, že nebola uzatvorená zmluva o transfere. Pri deklarácii vykonania platby musí klub, ktorý platbu vykonal, nahrať do TMS dôkaz o peňažnom prevode.
46
5 Povinnosti zväzov
Zväzy musia používať TMS na medzinárodné transfery hráčov.
5.1 Základné dáta
1. Dátumy začiatku a konca oboch registračných období a sezóny musia byť do TMS vložené aspoň 12 mesiacov pred ich začiatkom. Vo výnimočných prípadoch môžu zväzy opraviť alebo pozmeniť dátumy ich registračných období až do momentu ich začatia. Akonáhle registračné obdobie začalo, nie je zmena dátumov možná. Registračné obdobia musia byť vždy v súlade s článkom 6 odsek 2.
2. Zväzy sú povinné zabezpečiť aktuálnosť informácií o adresách, telefónnych číslach, e-mailoch a tréningovej kategórii klubov (bližšie pozri Prílohu 4, článok 4).
3. Zväzy sú povinné zabezpečiť aktuálnosť údajov o licenciách hráčskych agentov.
5.2 Informácie súvisiace s transfermi
1. Pri vkladaní transferových inštrukcií je klub povinný uviesť údaje hráča, ktorého sa transfer týka (bližšie pozri Prílohu 3 článok 4 odsek 2). TMS obsahuje údaje o mnohých hráčoch, ktorí sa zúčastnili turnajov FIFA. Ak údaje hráča ešte nie sú v TMS, kluby sú povinné ich uviesť ako súčasť transferovej inštrukcie. Proces vyžiadania ITC (bližšie pozri Prílohu 3 článok 8.2 odsek 1) môže nastať až potom, čo boli údaje o hráčovi overené, opravené, ak je to potrebné, a potvrdené bývalým zväzom hráča. Bývalý zväz je povinný zamietnuť hráča, ak údaje o jeho identite nemôžu byť úplne potvrdené podľa registračných záznamov zväzu. Overenie údajov je zväz povinný vykonať bezodkladne.
47
2. Úkony súvisiace s vyžiadaním ITC (bližšie pozri Prílohu 3 článok 8.2 odsek 2) vykoná nový zväz v primeranej dobe.
3. Úkony súvisiace s odpoveďou na vyžiadanie ITC a odregistrovaním hráča (bližšie pozri Prílohu 3 článok 8.2 odsek 3 a 4) vykoná bývalý zväz v primeranej dobe.
4. V prípade prijatia ITC je nový zväz povinný vložiť a potvrdiť dátum registrácie hráča (bližšie pozri Prílohu 3 článok 8.2 odsek 1).
5. V prípade zamietnutia vyžiadania ITC (bližšie pozri Prílohu 3 článok 8.2 odsek 7) je nový zväz povinný akceptovať alebo rozporovať odmietnutie, podľa povahy veci.
6. V prípade provizórnej registrácie (bližšie pozri Prílohu 3 článok 8.2 odsek 6) alebo v prípade autorizácie provizórnej registrácie samosudcom, ak nový zväz rozporoval zamietnutie (bližšie pozri článok 23 odsek 3) je nový zväz povinný vložiť a potvrdiť registračné údaje.
5.3 Školenie klubov
Aby bolo zabezpečené, že príslušné kluby sú schopné plniť si svoje povinnosti podľa tejto prílohy, je príslušný zväz zodpovedný za pokračujúce školenia.
48
6 Úloha generálneho sekretariátu FIFA
1. Na základe žiadosti sa bude príslušné oddelenie zaoberať akoukoľvek validačnou výhradou (pozn. validation exception) a v prípade potreby predloží vec orgánu príslušnému vec rozhodnúť, t. j. Komisii pre hráčsky status, jej samosudcovi, alebo DRC alebo sudcovi DRC, podľa povahy veci na rozhodnutie, okrem takzvaného „potvrdenia hráča“ (pozn. „player confirmation“), ktorým sa musí zaoberať príslušný zväz (bližšie pozri Prílohu 3 článok 5.2 odsek 1).
2. Na základe žiadosti sa bude príslušné oddelenie zaoberať akýmikoľvek validačnými výstrahami (pozn. validation warning) a v prípade potreby predloží vec orgánu príslušnému vec rozhodnúť na rozhodnutie.
3. V rámci konaní vzťahujúcich sa na aplikovanie týchto pravidiel môže FIFA použiť akúkoľvek dokumentáciu alebo dôkazy generované alebo obsiahnuté v TMS alebo získané spol. FIFA TMS GmbH na základe jej vyšetrovacích právomocí (bližšie pozri Prílohu 3 článok 7 odsek 4), aby bolo možné riadne posúdiť príslušnú vec.
4. Športové sankcie relevantné pre TMS budú do TMS vložené príslušným oddelením.
5. Disciplinárne opatrenia relevantné pre TMS budú do TMS vložené príslušným oddelením.
6. Sankcie uložené zväzom relevantné pre TMS budú do TMS vložené príslušným oddelením.
49
7 Úloha FIFA TMS GmbH
1. FIFA TMS GmbH zodpovedá za zabezpečenie dostupnosti a prístupu do systému. FIFA TMS GmbH tiež zodpovedá za riadenie prístupových práv a určenie kritérií pre autorizovaných používateľov.
2. Aby bolo zabezpečené, že sú všetky zväzy schopné plniť si svoje povinnosti podľa tejto prílohy, pretrvávajúce školenia a podpora členských zväzov je zodpovednosťou FIFA TMS GmbH.
3. Na splnenie týchto povinností má FIFA TMS GmbH kvalifikovaných TMS administrátorov.
4. Aby bolo zabezpečené, že kluby a zväzy plnia svoje povinnosti podľa tejto prílohy, FIFA TMS GmbH je povinná prešetrovať veci súvisiace s medzinárodnými transfermi. Všetky strany sú povinné spolupracovať pri zisťovaní skutočností. Najmä, sú povinné na základe primerane včasného oznámenia, vyhovieť žiadostiam o poskytnutie akýchkoľvek dokumentov, informácií alebo iných vecí akejkoľvek povahy, ktoré sú v držbe strán. Ďalej sú strany povinné spolupracovať pri sprostredkovaní a zaobstaraní dokumentov, informácií alebo akýchkoľvek iných vecí akejkoľvek povahy, ktoré nie sú v držbe strán, ale ktoré sú strany oprávnené získať. Neuposlúchnutie týchto výziev od FIFA TMS GmbH môže viesť k uloženiu sankcií Disciplinárnou komisiou FIFA.
50
8 Administratívne úkony pri transfere profesionálov medzi zväzmi
8.1 Zásady
1. Profesionál registrovaný v klube jedného zväzu môže byť preregistrovaný do klubu iného zväzu, len ak pôvodný zväz doručil novému zväzu ITC a nový zväz doručenie ITC potvrdil. Doručovanie ITC sa vykonáva výhradne prostredníctvom TMS. Akákoľvek iná forma ITC ako tá, ktorá bola vytvorená v TMS, nie je prípustná.
2. ITC musí byť vyžiadaný novým zväzom prostredníctvom TMS najneskôr v posledný deň registračného obdobia nového zväzu.
3. Bývalý zväz je povinný pri vytvorení ITC nahrať do TMS medzinárodný hráčsky pas (bližšie pozri článok 7).
4. Bývalý zväz je povinný pri vytvorení ITC nahrať do TMS kópiu príslušnej dokumentácie z disciplinárneho konania, ak bolo hráčovi uložené disciplinárne opatrenie a informáciu o tom, či bola účinnosť disciplinárneho opatrenia rozšírená na celý svet (bližšie pozri článok 12).
8.2 Zásady
1. Všetky údaje, ktoré oprávňujú nový zväz vyžiadať ITC, musia byť do TMS zadané, potvrdené a spárované klubom, ktorý chce profesionála zaregistrovať, a to v registračnom období nového zväzu. Pri vyplňovaní údajov je nový klub v závislosti od druhu zadávanej inštrukcie povinný do TMS nahrať minimálne nasledovné dokumenty:
51
- kópiu zmluvy medzi novým klubom a profesionálom;
- kópiu zmluvy o prestupe alebo hosťovaní, ak bola medzi novým a pôvodným klubom hráča uzatvorená;
- kópiu dokladu potvrdzujúceho totožnosť, národnosť, štátnu príslušnosť a dátum narodenia profesionála, najmä cestovný pas alebo občiansky preukaz;
- doklad o ukončení trvania poslednej zmluvy profesionála a dôvod ukončenia jej trvania.
Dokumenty musia byť do TMS nahraté vo formáte požadovanom spoločnosťou FIFA TMS GmbH.
Ak o to príslušný orgán FIFA požiada, dokument, ktorý nie je k dispozícii v jednom zo štyroch oficiálnych jazykov FIFA (angličtina, francúzština, nemčina, španielčina) alebo jeho časť, musia byť do TMS nahraté spolu s ich prekladom do jedného z oficiálnych jazykov FIFA. Ak sa tak nestane, môže byť takýto dokument odmietnutý.
Kým nový zväz nepotvrdí prijatie ITC a nezadá do TMS dátum registrácie, profesionál nie je oprávnený štartovať v súťažnom stretnutí za nový klub (bližšie pozri Prílohu 3 článok 5.2 odsek 4).
2. Po prijatí notifikácie v TMS, že sa očakáva vyžiadanie ITC, nový zväz požiada prostredníctvom TMS pôvodný zväz hráča o doručenie ITC profesionála.
3. Po prijatí žiadosti o ITC je pôvodný zväz profesionála povinný požiadať pôvodný klub a profesionála, aby potvrdili, či došlo k ukončeniu trvania zmluvy uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná, alebo či došlo k ukončeniu trvania zmluvy po vzájomnej dohode alebo či medzi zmluvnými stranami došlo k sporu založenému zmluvným vzťahom.
4. Pôvodný zväz profesionála je do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o doručenie ITC povinný prostredníctvom TMS
a) vydať ITC v prospech nového zväzu profesionála a zadať dátum ukončenia registrácie, alebo
52
b) zamietnuť žiadosť o vydanie ITC a uviesť dôvod zamietnutia, ktorým môže byť to, že nedošlo k ukončeniu trvania zmluvy uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná alebo nedošlo k predčasnému ukončeniu trvania zmluvy po vzájomnej dohode.
5. Po prijatí ITC je nový zväz profesionála povinný v TMS potvrdiť prijatie ITC a vyplniť príslušné údaje o registrácii profesionála.
6. Ak nový zväz profesionála nedostane odpoveď na žiadosť o ITC do 15 dní od podania žiadosti o vydanie ITC, je oprávnený provizórne profesionála v novom klube zaregistrovať. Nový zväz profesionála vyplní príslušné údaje o registrácii profesionála v TMS. Provizórna registrácia sa zmení na trvalú registráciu po uplynutí jedného roka odo dňa vyžiadania ITC. Komisia pre status hráčov FIFA môže provizórnu registráciu zrušiť, ak pôvodný zväz profesionála dostatočne odôvodní, prečo sa k žiadosti o vydanie ITC nevyjadril.
7. Pôvodný zväz profesionála odmietne vydať ITC, ak došlo medzi profesionálom a pôvodným klubom k sporu vyplývajúcemu zo zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili. Nový zväz profesionála môže požiadať príslušný orgán FIFA, aby vo výnimočných prípadoch povolil provizórnu registráciu profesionála. Ak príslušný orgán provizórnu registráciu povolí, vyplní nový zväz príslušné údaje o registrácii profesionála v TMS. Profesionál, pôvodný klub a nový klub môžu na príslušnom orgáne FIFA uplatniť svoje nároky. FIFA v takom prípade rozhodne o vydaní ITC a o prípadných športových sankciách do 60 dní. O športových sankciách rozhodne FIFA pred rozhodnutím o vydaní ITC. Vydanie ITC nemá vplyv na prípadný nárok a zodpovednosť za náhradu škody za porušenie zmluvy.
53
8.3 Hosťovanie profesionálov
1. Ustanovenia tohto článku sa použijú aj v prípade zahraničného hosťovania a návratu profesionála z hosťovania.
2. V prípade hosťovania profesionála musí nový klub do TMS nahrať zmluvu o hosťovaní profesionála a zadať do TMS podmienky hosťovania.
3. Zmena v trvaní doby hosťovania ako aj zmena hosťovania na prestup sa vykonáva prostredníctvom TMS.
9 Sankcie
9.1 Všeobecné ustanovenia
1. Sankcie môžu byť uložené ktorémukoľvek zväzu alebo klubu, ktorý poruší akékoľvek ustanovenie tejto prílohy.
2. Sankcie môžu byť uložené aj ktorémukoľvek zväzu alebo klubu, ktorý zadal nepravdivé alebo falošné údaje do systému, alebo ktorý zneužil TMS na nelegálne účely.
3. Zväzy a kluby sú zodpovedné za konanie a informácie vložené ich TMS manažérmi.
54
9.2 Právomoc
1. Disciplinárna komisia FIFA zodpovedá za ukladanie sankcií podľa Disciplinárneho poriadku FIFA.
2. FIFA môže začať konanie o sankciách, či už na základe vlastného podnetu alebo na podnet príslušnej strany, vrátane FIFA TMS GmbH. Sankcie môžu byť uložené aj ktorémukoľvek zväzu alebo klubu, ktorý zadal nepravdivé alebo falošné údaje do systému, alebo ktorý zneužil TMS na nelegálne účely.
3. Spol. FIFA TMS GmbH môže tiež začať konanie o sankciách na základe vlastného podnetu za nedodržiavanie povinnosť spadajúcich pod jej právomoc, ak ju na to autorizovala Disciplinárna komisia FIFA na presne vymedzené porušenia.
9.3 Sankcie ukladané zväzom
Zväzom je možné uložiť za porušenie tejto prílohy v súlade s Disciplinárnym poriadkom FIFA najmä nasledovné sankcie:
- pokarhanie alebo varovanie;
- pokuta;
- vylúčenie zo súťaže;
- vrátenie ocenení.
Tieto sankcie je možné uložiť jednotlivo alebo vo vzájomnom spojení.
55
9.4 Sankcie ukladané klubom
Klubom je možné uložiť za porušenie tejto prílohy v súlade s Disciplinárnym poriadkom FIFA najmä nasledovné sankcie:
- pokarhanie alebo varovanie;
- pokuta;
- anulovanie výsledku stretnutia;
- prehra po kontumácii;
- vylúčenie zo súťaže;
- odrátanie bodov;
- preradenie do nižšej úrovne súťaže;
- zákaz transferov;
- vrátenie ocenení.
Tieto sankcie je možné uložiť jednotlivo alebo vo vzájomnom spojení.
10 Lehoty
S ohľadom na konania a šetrenia vykonávané spol. FIFA TMS GmbH, sú všetky elektronické notifikácie prostredníctvom TMS alebo elektronickej poštovej adresy poskytnutej v TMS stranami, považované za platný spôsob doručovania a sú pri posudzovaní lehôt považované za dostatočné. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností toto ustanovenie nemá žiadny vplyv a nie je aplikovateľné na konanie pred Disciplinárnou komisiou FIFA.
56
PRÍLOHA 3a
ADMINISTRATÍVNE ÚKONY PRI TRANSFERE HRÁČOV MEDZI ZVÄZMI MIMO TMS
1 Pôsobnosť
Ustanovenia tejto prílohy sa vzťahujú na zahraničné transfery všetkých hráčov, okrem hráčov podľa Prílohy 3. Vzťahuje sa najmä na amatérov mužského pohlavia zúčastňujúcich sa futbalu jedenásť na jedenásť hráčov, všetkých hráčov ženského pohlavia a všetkých hráčov futsalu.
2 Zásady
1. Hráč registrovaný v klube jedného zväzu môže byť preregistrovaný do klubu iného zväzu, len ak pôvodný zväz hráča doručil novému zväzu hráča ITC a nový zväz hráča doručenie ITC potvrdil. Na tento účel sa použije špeciálny formulár, ktorý vydala FIFA alebo formulár s obdobným obsahom.
2. ITC musí byť vyžiadaný novým zväzom najneskôr v posledný deň registračného obdobia nového zväzu.
3. Pôvodný zväz hráča je pri vytvorení ITC povinný priložiť k nemu medzinárodný hráčsky pas.
57
3 Vydanie ITC pre profesionála
1. Každá žiadosť o registráciu profesionála musí byť podaná novým klubom novému zväzu počas jedného z registračných období zväzu. Ku žiadosti je potrebné priložiť kópiu zmluvy medzi profesionálom a novým klubom. Ku žiadosti je potrebné priložiť aj kópiu zmluvy o prestupe hráča medzi pôvodným klubom a novým klubom, ak bola uzatvorená. Profesionál je oprávnený štartovať v súťažnom stretnutí za nový klub až potom, čo bol ITC vydaný pôvodným zväzom a prijatý novým zväzom.
2. Po prijatí žiadosti vyžiada nový zväz bezodkladne ITC od pôvodného zväzu. Zväz, ktorému bude doručený nevyžiadaný ITC nie je oprávnený profesionála zaregistrovať v jednom zo svojich klubov.
3. Po prijatí žiadosti o ITC je pôvodný zväz hráča povinný požiadať pôvodný klub hráča a profesionála, aby potvrdili, či došlo k ukončeniu trvania zmluvy uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná alebo či došlo k ukončeniu trvania zmluvy po vzájomnej dohode alebo či medzi zmluvnými stranami došlo k sporu vyplývajúcemu zo zmluvy.
4. Pôvodný zväz hráča je do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o doručenie ITC povinný
a) vydať ITC v prospech nového zväzu hráča a zadať dátum ukončenia registrácie, alebo
b) zamietnuť žiadosť o vydanie ITC a uviesť dôvod zamietnutia, ktorým môže byť to, že nedošlo k ukončeniu trvania zmluvy uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná alebo k predčasnému ukončeniu trvania zmluvy po vzájomnej dohode.
58
5. Ak nový zväz hráča nedostane odpoveď na žiadosť o ITC do 30 dní od podania žiadosti o vydanie ITC, je oprávnený provizórne profesionála v novom klube zaregistrovať. Provizórna registrácia sa zmení na trvalú po uplynutí jedného roka odo dňa vyžiadania ITC. Komisia pre status hráčov FIFA môže provizórnu registráciu zrušiť, ak pôvodný zväz hráča dostatočne odôvodní, prečo sa k žiadosti o vydanie ITC nevyjadril.
6. Bývalý zväz hráča odmietne ITC vydať, ak došlo medzi profesionálom a pôvodným klubom k sporu vyplývajúcemu zo zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili. Nový zväz hráča môže požiadať príslušný orgán FIFA, aby vo výnimočných prípadoch povolil provizórnu registráciu hráča. Ak príslušný orgán provizórnu registráciu povolí, vyplní nový zväz príslušné údaje o registrácii hráča v TMS. Profesionál, pôvodný klub a nový klub môžu na príslušnom orgáne FIFA uplatniť svoje nároky. FIFA v takom prípade rozhodne o vydaní ITC a o prípadných športových sankciách do 60 dní. O športových sankciách rozhodne FIFA pred rozhodnutím o vydaní ITC. Vydanie ITC nemá vplyv na prípadný nárok a zodpovednosť za náhradu škody za porušenie zmluvy.
7. Nový zväz môže hráčovi udeliť dočasné oprávnenie štartovať za klub do konca prebiehajúceho súťažného ročníka na základe ITC doručeného faxom. Ak nebol do konca prebiehajúceho súťažného ročníka doručený novému zväzu originál ITC, považuje sa registrácia hráča za definitívnu.
8. Vyššie uvedené ustanovenia sa primerane použijú na profesionála, ktorý transferom nadobudne status amatéra.
59
4 Vydanie ITC pre amatéra
1. Každá žiadosť o registráciu amatéra musí byť podaná novým klubom novému zväzu počas jedného z registračných období zväzu.
2. Po prijatí žiadosti o ITC je nový zväz hráča povinný ihneď požiadať pôvodný zväz hráča o vydanie ITC („vyžiadanie ITC“).
3. Pôvodný zväz je povinný do siedmich dní od prijatia vyžiadania ITC vydať ITC novému zväzu.
4. Ak nový zväz hráča nedostane odpoveď na vyžiadanie do 30 dní od vyžiadania ITC, je oprávnený v novom klube amatéra provizórne zaregistrovať („provizórna registrácia“). Provizórna registrácia sa zmení na trvalú po uplynutí jedného roka odo dňa vyžiadania ITC. Komisia pre hráčsky status môže provizórnu registráciu zrušiť, ak bývalý zväz hráča dostatočne odôvodní, prečo sa k žiadosti o vydanie ITC nevyjadril.
5. Vyššie uvedené ustanovenia sa primerane použijú na amatéra, ktorý transferom nadobudne status profesionála.
5 Hosťovanie hráčov
1. Vyššie uvedené ustanovenia sa použijú aj v prípade medzinárodného hosťovania a návratu z medzinárodného hosťovania profesionála.
2. Podmienky hosťovania musia byť priložené k žiadosti o vydanie ITC.
3. Po skončení hosťovania vydá na požiadanie nový zväz ITC späť zväzu, ktorý hráča na hosťovanie uvoľnil.
60
PRÍLOHA 4
TRÉNINGOVÁ KOMPENZÁCIA
1 Účel
1. Výchova a vzdelávanie hráča sa uskutočňuje vo veku medzi 12. až 23. rokom veku. Tréningová kompenzácia je vo všeobecnosti splatná až do 23 rokov veku za výchovu, ktorá sa uskutočňovala do veku 21 rokov, okrem prípadov kedy je zrejmé, že hráč už skončil svoje obdobie výchovy pred vekom 21 rokov. V druhom prípade je tréningová kompenzácia splatná až do konca sezóny, v ktorej hráč dosiahne 23 rokov, ale výpočet splatnej výšky bude vychádzať z rokov medzi 12. rokom veku a vekom, v ktorom bude uznané, že hráč už skutočne ukončil svoj výcvik.
2. Povinnosť zaplatiť tréningovú kompenzáciu nenahrádza povinnosť zaplatiť kompenzáciu za porušenie zmluvy.
2 Úhrada tréningovej kompenzácie
1. Tréningová kompenzácia je splatná, keď:
i. sa hráč registruje po prvýkrát ako profesionál; alebo
ii. profesionál prestupuje medzi klubmi dvoch rôznych zväzov (či už počas alebo po skončení trvania jeho zmluvy)
pred koncom sezóny jeho 23. narodenín.
61
2. Na tréningovú kompenzáciu nie je nárok, ak:
i. bývalý klub vypovedal zmluvu s hráčom bez oprávneného dôvodu (bez ujmy na právach predchádzajúcich klubov); alebo
ii. hráč je transferovaný do klubu kategórie 4; alebo
iii. profesionál transferom opätovne získa status amatéra.
3 Zodpovednosť za úhradu tréningovej kompenzácie
1. Keď sa profesionál registruje po prvý krát, zodpovedá za zaplatenie tréningovej kompenzácie klub, v ktorom je hráč registrovaný, a to do 30 dní od registrácie každému klubu, v ktorom bol hráč predtým registrovaný (v súlade s kariérnou minulosťou hráča podľa informácii v hráčskom pase), a ktorý prispel k jeho výchove počnúc sezónou 12. roku veku hráča. Suma, ktorá má byť zaplatená sa vypočíta pomerne, na základe obdobia výchovy, ktoré hráč strávil v každom z klubov. V prípadoch následných prestupov profesionála sa tréningová kompenzácia uhradí len jeho bývalému klubu za obdobie, v ktorom ho klub efektívne vychovával.
2. V oboch spomínaných prípadoch je lehota na úhradu tréningovej kompenzácie 30 dní nasledujúcich po registrácii profesionála v novom zväze.
3. Zväz má nárok prijať tréningovú kompenzáciu, na ktorú by mal nárok jeden z jeho členských klubov, ak vie preukázať, že takýto klub – v ktorom bol hráč registrovaný a vychovávaný – sa medzičasom prestal zúčastňovať na organizovanom futbale a/alebo už neexistuje, a to najmä z dôvodu bankrotu, likvidácie, zániku alebo straty členstva. Táto kompenzácia je vyhradená na programy rozvoja mládežníckeho futbalu v príslušnom zväze (zväzoch).
62
4 Náklady na výchovu
1. Za účelom výpočtu kompenzácie za náklady na výchovu a vzdelávanie sú zväzy povinné rozdeliť svoje kluby do najviac štyroch kategórii podľa finančných investícií klubov do výchovy hráčov. Náklady na výchovu sú stanovené pre každú kategóriu a zodpovedajú sume, ktorá je potrebná na výchovu jedného hráča za jeden rok vynásobenú priemerným „hráčskym faktorom“, ktorým je pomer hráčov, ktorí musia byť vychovávaní na vychovanie jedného profesionálneho hráča.
2. Náklady na výchovu, ktoré sa stanovujú na úrovni konfederácií pre každú kategóriu klubu, ako aj kategorizácia klubov v každom zväze, sú zverejňované na internetovej stránke FIFA (www.FIFA.com). Aktualizujú sa ku koncu každého kalendárneho roka. Zväzy sú zodpovedné za aktuálnosť údajov o výchovných kategóriách ich klubov vložených v TMS (bližšie pozri Prílohu 3 článok 5.1 odsek 2).
5 Výpočet tréningovej kompenzácie
1. Vo všeobecnosti platí, že na výpočet tréningovej kompenzácie, ktorá sa má zaplatiť bývalému klubu (klubom) hráča, je nutné zvážiť náklady, ktoré by vznikli novému klubu, ak by bol vychovával daného hráča sám.
2. Keď sa hráč po prvýkrát registruje ako profesionál, splatná tréningová kompenzácia sa vypočíta tak, že sa náklady nového klubu na výchovu vynásobia počtom rokov výchovy, v zásade od sezóny 12 rokov veku hráča do sezóny jeho 21 rokov veku. V prípade následných transferov sa tréningová kompenzácia vypočíta na základe nákladov nového klubu na výchovu vynásobených počtom rokov výchovy v bývalom klube.
63
3. Za účelom zaistenia, aby tréningová kompenzácia za veľmi mladých hráčov nebola stanovená neprimerane vysoko, sa náklady na výchovu za hráčov v sezónach medzi 12. a 15. narodeninami (t. j. štyri sezóny) zakladajú na nákladoch na výchovu a vzdelávanie klubov kategórie 4. Táto výnimka sa však nepoužije, ak udalosť, na ktorej základe vzniká nárok na tréningovú kompenzáciou (bližšie pozri Prílohu 4 článok 2 odsek 1), nastane pred koncom sezóny 18. narodenín hráča.
4. Komora pre riešenie sporov môže preskúmať spory týkajúce sa výšky splatnej tréningovej kompenzácie a je na jej vlastnom uvážení prispôsobiť túto sumu, ak je zjavne neprimeraná k preskúmavanému prípadu.
6 Osobitné ustanovenia pre EÚ/EHP
1. Výška splatnej tréningovej kompenzácie pre hráčov prechádzajúcich z jedného zväzu do druhého v rámci územia EÚ/EHP sa stanovuje nasledovne:
a) ak hráč prestúpi z nižšej do vyššej kategórie klubu, výpočet vychádza z priemeru nákladov na výchovu oboch klubov,
b) ak hráč prestúpi z vyššej do nižšej kategórie, výpočet vychádza z nákladov na výchovu klubu nižšej kategórie.
2. V rámci EÚ/EHP môže záverečná sezóna výchovy uskutočniť aj pred sezónou, v ktorej hráč dosiahne 21 rokov veku, ak je stanovené, že hráč dokončil svoju výchovu skôr.
64
3. Ak bývalý klub neponúkne hráčovi zmluvu, nevzniká tomuto klubu nárok na tréningovú kompenzáciu, pokiaľ bývalý klub nepreukáže, že na túto kompenzáciu má nárok. Bývalý klub musí hráčovi ponúknuť zmluvu v písomnej podobe prostredníctvom doporučenej pošty najmenej 60 dní pred skončením trvania jeho súčasnej zmluvy. Takáto ponuka musí byť navyše minimálne v hodnote súčasnej zmluvy. Toto ustanovenie nemá vplyv na nárok na tréningovú kompenzáciu predchádzajúceho (-ich) klubu (klubov) hráča.
7 Disciplinárne opatrenia
Disciplinárna komisia FIFA môže uložiť disciplinárne opatrenia klubom alebo hráčom, ktorí nedodržiavajú povinnosti ustanovené touto prílohou.
65
PRÍLOHA 5
MECHANIZMUS SOLIDARITY
1 Solidárny príspevok
Ak profesionál prestúpi v priebehu trvania zmluvy, 5% z akejkoľvek kompenzácie, okrem tréningovej kompenzácie zaplatenej jeho bývalému klubu, odpočíta nový klub z celkovej výšky tejto kompenzácie a rozdelí ju ako solidárny príspevok klubu (klubom), ktorý sa podieľal (podieľali) v priebehu rokov na výchove a vzdelávaní hráča. Tento príspevok solidarity odráža počet rokov (vypočítaný pomerným dielom, ak menej ako jeden rok), ktoré bol profesionál registrovaný v príslušnom klube (kluboch) medzi sezónami jeho 12 a 23 rokov veku, nasledovne:
- sezóna 12. roku veku: 5% (t.j. 0,25% celkovej kompenzácie)
- sezóna 13. roku veku: 5% (t.j. 0,25% celkovej kompenzácie)
- sezóna 14. roku veku: 5% (t.j. 0,25% celkovej kompenzácie)
- sezóna 15. roku veku: 5% (t.j. 0,25% celkovej kompenzácie)
- sezóna 16. roku veku: 10% (t.j. 0,5% celkovej kompenzácie)
- sezóna 17. roku veku: 10% (t.j. 0,5% celkovej kompenzácie)
- sezóna 18. roku veku: 10% (t.j. 0,5% celkovej kompenzácie)
- sezóna 19. roku veku: 10% (t.j. 0,5% celkovej kompenzácie)
- sezóna 20. roku veku: 10% (t.j. 0,5% celkovej kompenzácie)
- sezóna 21. roku veku: 10% (t.j. 0,5% celkovej kompenzácie)
- sezóna 22. roku veku: 10% (t.j. 0,5% celkovej kompenzácie)
- sezóna 23. roku veku: 10% (t.j. 0,5% celkovej kompenzácie)
66
2 Spôsob úhrady
1. Nový klub zaplatí solidárny príspevok klubu (klubom), ktorý (ktoré) vychovával(-i) hráča v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami najneskôr do 30 dní od registrácie hráča alebo v prípade podmienených platieb do 30 dní odo dňa úhrady takýchto platieb.
2. Nový klub zodpovedá za výpočet výšky solidárneho príspevku a za jeho rozdelenie v súlade s kariérnou minulosťou hráča, tak ako je uvedená v hráčskom pase. V prípade potreby je hráč povinný poskytnúť novému klubu súčinnosť pri výkone týchto povinností.
3. Zväz má nárok prijať časť solidárneho príspevku, na ktorú by mal nárok jeden z jeho členských klubov, ak vie preukázať, že takýto klub – v ktorom bol profesionál registrovaný a vychovávaný – sa medzičasom prestal zúčastňovať na organizovanom futbale a/alebo už neexistuje, a to najmä z dôvodu bankrotu, likvidácie, zániku alebo straty členstva. Solidárny príspevok je vyhradený na programy rozvoja mládežníckeho futbalu v príslušnom zväze (zväzoch).
4. Disciplinárna komisia môže uložiť disciplinárne opatrenia klubom, ktoré nedodržiavajú povinnosti uvedené v tejto prílohe.
Späť

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode

webmaster: Attila Mikloško - https://osfksarisskemichalany.webnode.sk/